Kategorier av information sjöfart

Här hittar du en beskrivning av de kategorier av information du kan prenumerera på inom avdelning sjöfart.

Arbetsmiljö

I kategorin Arbetsmiljö prenumererar du på information om pågående och kommande regelarbeten samt publikationer och seminarier.

Brandskydd

I kategorin Brandskydd prenumererar du på information om pågående och kommande regelarbeten.

Containervägning

I kategorin Containervägning prenumererar du på information om Transportstyrelsens pågående föreskriftsarbete för att göra nya krav avseende lastinformation gällande i Sverige.

Fartygsregistret

I kategorin Fartygsregistret prenumererar du på information om nya avgifter och information om skeppslistan. Även information om inskrivning av rättigheter i fartyg och dödande av förkommen fartygsinteckningshandling ingår i denna kategori.

Fritidsbåtsliv

I kategorin Fritidsbåtsliv prenumererar du på information om bland annat säkerhet och miljö inom båtlivet, pågående och kommande regelarbeten. Även information om marknadskontroll ingår i denna kategori.

Föreskrifter

I kategorin Föreskrifter prenumererar du på aktuell information och uppdateringar av Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) gällande sjöfartsområdet. 

Förpackat farligt gods och lastsäkring

I kategorin Förpackat farligt gods och lastsäkring prenumererar du på information om pågående och kommande regelarbeten samt aktuella nyheter.

ISM (International Safety Management)

I kategorin ISM prenumererar du på information om pågående och kommande regelarbeten.

ISPS (International Ship and Port Facility Security), Sjöfarts- och hamnskydd för fartyg och hamnar

I kategorin ISPS prenumererar du på information om pågående och kommande regelarbeten kring frågor om sjöfarts- och hamnskydd för fartyg och hamnar.

Livräddning, nautisk utrustning och radio

I kategorin Livräddnings-, nautisk utrustning samt sjöradio prenumererar du på information om pågående och kommande regelarbeten.

Maskin/El

I kategorin Maskin prenumererar du på information om pågående och kommande regelarbeten samt Transportstyrelsens arbete och syn på de alternativa miljövänliga bränslen som LNG och metanol. När det gäller Elektriska installationer prenumererar du på information om pågående och kommande regelarbeten samt Transportstyrelsens krav och allmänna råd om elinstallationer ombord på fartyg

Miljöskydd

I kategorin Miljöskydd prenumererar du på information om pågående och kommande regelarbeten.

Nya regler för nationell sjöfart (PNF)

I kategorin Nya regler för nationell sjöfart (PNF) prenumererar du på aktuell information om projekt nationella föreskrifter. Projektets mål är ett enklare regelverk och ett nytt effektivt tillsynssystem för svensk yrkessjöfart

Olyckor och tillbud - yrkessjöfart

I kategorin Olyckor och tillbud - yrkessjöfart prenumererar du på angelägna meddelanden och budskap varvat med erfarenhets­berikande händelser som andra råkat ut för. Syftet är att delge branschens aktörer på alla nivåer ökad kunskap och säkerhets­medvetande.

Skrov, däcksmaskineri och lyftanordningar

I kategorin Skrov, däcksmaskineri och lyftanordningar prenumererar du på information om pågående och kommande regelarbeten. I nyheterna ingår även årligt utskick med bemyndigade personer som får utföra besiktningar på lyftinrättningar.

Säkerhetsinformation för sjöfarten (Safety Alert)

I kategorin Säkerhetsinformation prenumererar du på viktig säkerhetsinformation för sjöfarten av brådskande karaktär.

Sjöpersonal

I kategorin Sjöpersonal prenumererar du på information om pågående och kommande regelarbeten som gäller behörighets- och utbildningskrav. Dessutom ingår information om bemanning och vilotidsregler i denna kategori.

Sjötrafik

I kategorin Sjötrafik prenumererar du på information om pågående och kommande regelarbeten.

Stabilitet och fribord

I kategorin Stabilitet och fribord prenumererar du på information om pågående och kommande regelarbeten.

Översyn av lotsplikt

I kategorin Översyn av lotsplikt prenumererar du på aktuell information om det pågående arbetet med översyn av lotsplikten i Sverige. I arbetet ska dagens lotsplikt utvärderas och utformning av kraven på lots i framtiden ses över.