Tredje järnvägspaketet

Det tredje järnvägspaketet syftar till att öppna upp marknaden för internationell persontrafik, införa ett gemensamt regelverk för behörighetsprövning av lokförare samt reglera passagerares rättigheter.

Arkiverat innehåll

Innehållet på dessa sidor är endast avsett för historisk information. Innehållet är arkiverat och uppdateras inte.

Direktiven som ingår i tredje järnvägspaketet har ännu inte genomförts i svensk rätt.

EG-rättsakter som ingår i tredje järnvägspaketet

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007
  av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.
  Förordning 1370/2007/EG
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.
  Förordning 1371/2007/EG
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/58/EG av den 23 oktober 2007 om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur.
  Direktiv 2007/58/EG
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen.
  Direktiv 2007/59/EG