Tredje järnvägspaketet

Det tredje järnvägspaketet syftar till att öppna upp marknaden för internationell persontrafik, införa ett gemensamt regelverk för behörighetsprövning av lokförare samt reglera passagerares rättigheter.

Direktiven som ingår i tredje järnvägspaketet har ännu inte genomförts i svensk rätt.

EG-rättsakter som ingår i tredje järnvägspaketet

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007
  av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.
  Förordning 1370/2007/EG
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.
  Förordning 1371/2007/EG
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/58/EG av den 23 oktober 2007 om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur.
  Direktiv 2007/58/EG
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen.
  Direktiv 2007/59/EG