Andra järnvägspaketet

Andra järnvägspaketet antogs 2004. Paketet syftar till att påskynda liberaliseringen av den internationella godstrafiken. Resultatet av paketet är att godstrafiken på järnväg i EU öppnades för konkurrens från den 1 januari 2006, i stället för under 2008 som var resultatet av det första järnvägspaketet.

Arkiverat innehåll

Innehållet på dessa sidor är endast avsett för historisk information. Innehållet är arkiverat och uppdateras inte.

Det andra järnvägspaketet – bestående av fyra direktiv – syftar vidare till att i övrigt gå vidare med den marknadsöppning som påbörjades med det första järnvägspaketet. Myndighetsuppgifter ska skötas av myndigheter och järnvägsföretagen ska fokusera på att utveckla sina affärer och ge allt bättre service till kunderna.

Med det andra paketet blir det fritt fram för utländska operatörer att driva inhemsk godstrafik och för cabotage, det vill säga lastning och lossning inom ett land där järnvägsföretaget inte har sitt säte, i internationell trafik. Reglerna ska gälla på hela järnvägsnätet.

För att den fria marknaden inte ska påverka säkerheten inom systemen, innehåller paketet ett direktiv om järnvägssäkerhet (2004/49/EG). Utvecklingen inom sektorn har bidragit till att man i medlemsländerna sett behovet av att med högre tempo och med större professionalism driva frågor om teknisk harmonisering. Direktiven om driftskompatibilitet uppdateras och en ny europeisk järnvägsmyndighet (ERA) för driftskompatibilitet och säkerhet inrättas.

Andra järnvägspaketet genomfördes i svensk lagstiftning genom ändringar i bland annat järnvägslagen (2004:519) och lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg vilka trädde i kraft den 1 juli 2007.
Regeringens proposition Andra järnvägspaketet - fortsatt EU-harmonisering av järnvägslagstiftningen.

På myndighetsnivå har andra järnvägspaketet genomförts genom Järnvägsstyrelsens föreskrifter om säkerhetssystem med mera för järnvägsföretag respektive för infrastrukturförvaltare, föreskrifter om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet samt föreskrifter om registrering och märkning av fordon (till den senare finns även en bilaga).

EG-rättsakter som ingår i andra järnvägspaketet