Avgaser

Som bilköpare tar du ansvar för miljön genom att välja en bil i bästa utsläppsklass. Då kan du hjälpa till att minska utsläppen av luftföroreningar från vägtrafiken. För företag kan det vara god reklam att konsekvent köpa bilar i bästa utsläppsklass.

Alla nya bilar – personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon (över 3,5 ton) – klassas efter avgasutsläpp. Från 1993 års modell placerades bilarna i någon av miljöklasserna 1, 2 eller 3. Kraven har sedan skärpts i omgångar, och från 2002 har nya miljöklasser införts: miljöklasserna 2000, 2005, 2008, EEV och El och Hybrid. Nya bilar som registreras ska uppfylla krav som följer av EU bestämmelser klassas i utsläppsklass Euro 5 respektive Euro 6. Som komplement kan de även klassas som El, Hybrid och Laddhybrid om de är utrustade med sådan teknik.

Transportstyrelsen ansvarar för regler om avgaser och buller från fordon och arbetsmaskiner samt för bestämmelser om drivmedel.  

Vad betyder utsläppsklasserna?

Det är avgasutsläppen av koloxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och partiklar som styr klassningen. Utsläpp av koldioxid (CO2) ingår inte. 

Vilken utsläppsklass en bilmodell ska placeras i bestäms av Transportstyrelsen efter en anmälan från biltillverkaren i samband med första registrering och klassen baseras på bilmodellens avgasgodkännande. Information om enskilda bilmodellers bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och utsläppsklass sammanställs av Konsumentverket.

Genom att välja en bil i bästa möjliga utsläppsklass kan du hjälpa till att minska utsläppen av luftföroreningar från vägtrafiken. 

Kommuner kan besluta om att utestänga vissa tunga fordon (lastbilar och bussar) från stadskärnor och andra särskilt miljökänsliga områden. Sådana miljözoner finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund. Den distributör som vill vara säker på att kunna köra överallt i städer bör därför välja fordon med den senaste utsläppsklassen, så snart sådana bilar blir tillgängliga. 

Utsläppsklasserna regleras i Sverige genom avgasreningslagen (2011:318) för fordon som registreras första gången från den 1 maj 2011. Äldre fordon klassas i miljöklass enligt den upphävda lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Klassningen är i båda fallen kopplad till EU bestämmelserna om avgasutsläpp. 

Dagens utsläppskrav

De obligatoriska utsläppskraven för nya bilar har skärpts i omgångar sedan det infördes krav på avgasutsläpp. För lätta och tunga fordon gäller idag euro 5 för att registrera ett nytt fordon.

Kraven på avgasutsläpp bygger på avgasprovning enligt europeiska provmetoder. För personbilar och lätta lastfordon provas och avgasgodkänns hela fordonet enligt metoder och bestämmelserna i EU förordning 715/2007. För tunga fordon provas och avgasgodkänns motorn enligt metoder och bestämmelser i EU direktiv 2005/55/EG. 

Om du vill veta mer...

  • om fordonsskatter:
    Beskattningsmyndighet för fordonsskatten är Skatteverket i Örebro. De handlägger fordonsskatteärenden, men har inte resurser att besvara allmänna frågor om fordonsskatt på telefon. Dessa frågor besvaras av Transportstyrelsen på 0771- 14 15 16.
  • om bilars bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och utsläppsklass:
    Konsumentverket svarar på frågor om  bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och utsläppsklass för bilar som är yngre än 12 år. Om bilen är äldre än tolv år kan du hitta uppgifter i tjänsten Fordonsuppgifter - sök med registreringsnummer
  • om vilka fordon som är certifierade i respektive utsläppsklass:
    Vänd dig till generalagenten för fordonsmodellen. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!