Buller från vägtrafik

Buller är den påverkan på miljön som berör flest människor i Sverige. Transportstyrelsen arbetar med att minska vägtrafikbuller främst genom att delta internationella arbetsgrupper.

Transportstyrelsen deltar i GRBP som är en arbetsgrupp inom FN-ECE, för att harmonisera tekniska krav om buller  från fordon och däck. 

Krav på ljudnivå för vägfordon

Inom EU sker en skärpning av kraven på ljudnivåer från nya fordon. Detta innebär att bullret vid samma trafikmängd kommer att minska i takt med att fordonsflottan byts ut.

Krav på ljudnivå för EU-godkännande av nya fordon och utbytesljuddämpningssystem fastställs i förordning (EU) nr 540/2014. I bilaga III anges gränsvärden för maximala ljudnivåer för olika fordonskategorier. I förordningen anges även regler om märkning och konsumentinformation samt utvecklingen av akustiska varningssystem för eldrivna fordon (AVAS).

Krav på ljudnivå för däck

Nya däck som monteras på bilar och släpvagnar ska uppfylla krav på "rullningsbuller" för att begränsa ljudnivån från kontakten mellan däck och vägbana.

Kraven på rullningsbuller finns i förordning (EU) 2019/2144 eller ECE-reglemente 117. Däcken ska vara S-märkta (sound) tillsammans med en E-märkning som visar att däcket är typgodkänt. Exempelvis regummerade däck och vinterdäck med dubbar är dock undantagna från kraven.

Andelen dubbdäck påverkar bullret. Förutom det direkta "smattret", också genom behov av beläggningar som ger mer buller. 

Omgivningsbuller

I Sverige har Naturvårdsverket ett utpekat ansvar för att särskilt samordna myndigheternas arbete med omgivningsbuller. Bullersamordningen ska bidra till enhetlig tillämpning och vägledning samt effektivisera, stärka och tydliggöra myndigheternas arbete i bullerfrågan. Du kan läsa mer om den nationella bullersamordningen på Naturvårdsverkets hemsida.

Transportstyrelsen har tillsammans med Naturvårdsverket, Trafikverket och Boverket gett VTI i uppdrag att driva ett kunskapscentrum om buller. Uppdraget består främst i att utveckla beräkningsmetoder för trafikbuller utomhus.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!