Bullerkrav för mobila arbetsmaskiner

Mobila arbetsmaskiner ska vara försedda med bullermärkning. Vissa av dem ska också uppfylla bullerkrav, fastställda i EG-direktiv. Här ges en kort sammanfattning av gällande regler. 

För mer information finns länkar till lag- och förordningstext samt EG-direktivet.

Lagstiftning

Användningen av arbetsmaskiner orsakar bullerstörningar som har en negativ påverkan på miljön och människors hälsa. I EU:s femte ramprogram för miljön utpekas buller som ett av de mest besvärande miljöproblemen i tätorter. Detta har resulterat i ett direktiv om buller från arbetsmaskiner, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/14/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus, senast ändrad genom Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/88/EG.
 
Grunddirektivet trädde i kraft den 3 januari 2002 och gäller utrustning som släpps ut på marknaden eller tagits i bruk från och med detta datum. En skärpning genomfördes från och med den 3 januari 2006.
 
Direktivet har implementerats i den svenska lagstiftningen genom ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner samt genom förordning (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning.
 
Begreppet ”utrustning som är avsedd att användas utomhus” omfattar alla maskiner, enligt definitionen i direktiv 98/37/EG, som ”antingen är självgående eller kan förflyttas och som oberoende av framdrivningssystem är avsedda att i enlighet med sin typ användas utomhus och som bidrar till exponering för buller i miljön”.

Direktivet omfattar inte
 • tillsatsutrustning som inte är motordriven och som släpps ut på marknaden eller tas i bruk separat med undantag av handhållna betongspett, mejselhammare och hydraulhammare
 • utrustning som i första hand är avsedd för gods- eller persontransport på väg eller järnväg, med flyg eller båt
 • utrustning som är särskilt avsedd och konstruerad för militära eller polisiära ändamål eller för larmtjänst.

Arbetsmaskiner som är avsedda att tas i bruk i Sverige måste uppfylla direktiv 2000/14/EG. Arbetsmaskinerna är indelade i två grupper med olika krav:

 • utrustning som omfattas av bullergränser (artikel 12)
 • utrustning som endast omfattas av bullermärkning (artikel 13).

All utrustning som anges i artiklarna 12 och 13 ska vara CE-märkt och märkt med en uppgift om den ljudnivå som tillverkaren garanterar inte överskrids. Tillverkaren av utrustning eller dennes ombud ska för varje typ av utrustning upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse med gällande krav. EG-försäkran om överensstämmelse ska skickas till EG-kommissionen och Transportstyrelsen, om utrustningen är tillverkad i Sverige eller ska tas i bruk i Sverige som första land inom EU. Tillverkaren eller hans ombud ska under tio år efter det att tillverkningen upphörde bevara ett exemplar av EG-försäkran tillsammans med den tekniska dokumentationen.

Lag 1998:1707

Förordning 2001:1084

Tillsyn

Transportstyrelsen utövar den centrala tillsynen av att bestämmelserna efterlevs, medan kommunala nämnder inom miljö- och hälsoskydd ansvarar för tillsynen lokalt.

Utrustning som omfattas av bullergränser 

Utrustning som omfattas av bullergränserna i artikel 12 får inte överskrida de ljudeffektnivåer som anges i tabell 1. Utrustningen ska vara märkt med en uppgift om den ljudeffektnivå som tillverkaren garanterar inte överskrids.

Utrustning som endast omfattas av bullermärkning

Följande utrustning som förtecknas i artikel 13 ska vara märkt med uppgift om den ljudeffektnivå som tillverkaren garanterar inte överskrids.
 
 1. Skyliftar med förbränningsmotor
 2. Röjsågar
 3. Bygghissar för varutransport (med elmotor)
 4. Bandsågar för byggarbetsplatser
 5. Bänkmonterade cirkelsågar för byggarbetsplatser
 6. Kedjesågar, bärbara
 7. Kombinationsfordon för högtrycksspolning och slamsugning
 8. Kompaktorer (endast explosionsstampar)
 9. Betong- eller murbruksblandare
 10. Byggvinschar (med elmotorer)
 11. Maskiner för rörtransport och sprutning av betong och murbruk
 12. Bandtransportörer
 13. Kylutrustning på fordon
 14. Borriggar
 15. Utrustning för på- och avlastning av tankar eller silor på lastbilar
 16. Behållare för återvinningsglas
 17. Grästrimmare/kantskärare
 18. Häckklippare
 19. Högtrycksspolare
 20. Högtryckstvättaggregat
 21. Hydraulhammare
 22. Fogskärningsmaskiner
 23. Lövblåsare
 24. Lövuppsamlare
 25. Motviktstruckar med förbränningsmotorer
 26. Flyttbara avfallsbehållare
 27. Vägbeläggningsmaskiner (med högkomprimerande avdragare)
 28. Pålningsutrustning
 29. Rörläggare
 30. Pistmaskiner
 31. Kraftgeneratorer (> 400 kW)
 32. Motordrivna sopmaskiner
 33. Sophämtningsfordon
 34. Fräsmaskiner
 35. Rivare
 36. Flismaskiner
 37. Snöslungor med roterande verktyg (självgående, exklusive tillsatsutrustning)
 38. Slamsugningsfordon
 39. Dikningsmaskiner
 40. Rotertransportbilar
 41. Vattenpumpsaggregat (ej dränkbara)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!