Transportstyrelsen har rätt att ta ut avgifter för

  • tillståndsprövning eller annan ärendehandläggning,
  • tillsyn och
  • registerhållning.

Det finns beskrivet i den proposition som riksdagen beslutade när man bestämde att det skulle vara en enhetlig finansiering över alla Transportstyrelsens trafikslag (Prop 2010/11:30 – Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet). Vissa gemensamma principer för hur myndigheter ska ta ut avgifter finns beskrivet i avgiftsförordningen (1992:191) och, Ekonomistyrningsverkets föreskrifter. och i Transportstyrelsens instruktion.

Regeringen anger om Transportstyrelsen ska ta ut avgifter för en viss verksamhet genom att ge bemyndiganden i de förordningar som styr vår verksamhet. Det sker genom en mängd olika förordningar, bland annat Transportstyrelsens instruktion, luftfartsförordningen (2010:770), fartygssäkerhetsför¬ord¬ningen (2003:438), förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och järnvägsförordningen (2004:526). Om Transportstyrelsen har ett sådant bemyndigande i en förordning, måste vi ta ut avgifter som täcker våra kostnader för verksamheten.