Ballong och segelflygplan

Här hittar du information rörande ballong och segelflygplan.

Nya tillämpningsdatum för EU-regelverket för verksamhet med ballonger och segelflygplan

Bakgrund

År 2012 trädde ett nytt operativt EU-regelverk ikraft genom förordning (EU) nr 965/2012 vilken kompletteras/ändras löpande.

I augusti 2013 publicerades ändringsförordningen (EU) nr 800/2013, som innehåller regler om privatflyg (Del-NCC och Del-NCO) med flygplan, helikoptrar, ballonger och segelflygplan. Förordningen gäller i Sverige sedan den 25 augusti 2016 för flygplan och helikoptrar.

I april 2014 publicerades ändringsförordningen (EU) nr 379/2014 som innehåller regler om specialiserad flygverksamhet (Del-SPO) med flygplan, helikoptrar, ballonger och segelflygplan. Förordningen innehåller även regler om kommersiell flygtransport (CAT) med ballonger respektive segelflygplan. Den ska tillämpas i Sverige för flygplan och helikoptrar från och med den 21 april 2017.

För att få en helhetsbild är det enklaste att gå in i (EU) nr 965/2012 som är ett konsoliderat sökbart pdf-dokument och innehåller alla ändringsförordningar till och med (EU) nr 2016/1199.

EASA har publicerat en sida "Regulations", där du hittar alla nu gällande regelverk med tillhörande AMC, GM och CS (Allmänna råd om hur man bör göra för att uppfylla regelkraven).

(EU) nr 965/2012 finner du under avsnittet Air Operations; här kan du hitta alla ändringar (ändringsförordningar) som gjorts sen första utgåvan och här hittar du också den konsoliderade versionen.

Översyn

EU-kommissionen har beslutat om en översyn av samtliga regler som rör verksamhet med ballonger och segelflygplan inom ramen för initiativet för enklare, lättare och bättre lagstiftning om civil luftfart. Denna översyn pågår. Kommissionen har därför beslutat senarelägga tillämpningsdatumen för reglerna om ballonger och segelflygplan så att dessa regler kan ändras innan de ska börja tillämpas, om översynen visar att det behövs.

Nya tillämpningsdatum

Genom ändringsförordning (EU) 2016/1199 gäller nu följande tillämpningsdatum för verksamhet med ballonger respektive segelflygplan:

  • Bilagorna II (Del-ARO) och VII (Del-NCO) ska från och med den 8 april 2018 tillämpas på icke-kommersiell verksamhet med ballonger och från och med den 8 april 2019 på icke-kommersiell verksamhet med segelflygplan.
  • Bilagorna II (Del-ARO), III (Del-ORO), VII (Del-NCO) och VIII (Del-SPO) ska från och med den 8 april 2018 tillämpas på specialiserad flygverksamhet med ballonger och från och med den 8 april 2019 på specialiserad flygverksamhet med segelflygplan.
  • Bilagorna II (Del-ARO), III (Del-ORO) och IV (Del-CAT) ska från och med den 8 april 2018 tillämpas på kommersiell flygtransport med ballonger, och från och med den 8 april 2019 på kommersiell flygtransport med segelflygplan.

Fram till dess att EU-reglerna ska tillämpas, fortsätter våra nationella föreskrifter om ballonger och segelflygplan i TSFS/LFS att gälla i Sverige.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!