Föreläggande Trafikverkets tågplan 2022

2022-03-02

Transportstyrelsen har för tredje året i följd kommit med föreläggande efter tillsyn mot Trafikverkets årliga tågplan (T22). Resultatet av tillsynen presenteras i föreläggande 2020-4750.

Föreläggandet

Föreläggandet innebär dels att Trafikverket tydligare måste dokumentera hur de samordnar banarbetsplaneringen med BaneDanmark och andra infrastrukturförvaltare, dels att Trafikverket behöver förtydliga och utveckla sina processer för att förklara infrastruktur överbelastad och därefter ta fram kapacitetsanalyser och kapacitetsförstärkningsplaner. För bägge delarna av beslutet har vi gjort en fördjupad studie av Södra stambanan från Alvesta söderut och vidare mot Öresundsbron.

Tillsynen

Transportstyrelsen har i T22 fortsatt arbetet med att tillsyna reglerna i kommissionens beslut (EU) 2017/2075, även kallad bilaga VII till SERA-direktivet. Detta beslut innehåller krav på att infrastrukturförvaltare ska samordna, samråda och offentliggöra kapacitetsbegränsningar pga banarbeten. Medan vi förra året tillsynade Trafikverkets tidsfrister, samråd och offentliggörande i det nationella arbetet, har vi i T22 särskilt granskat samordningen mellan infrastrukturförvaltare.

Samordning av kapacitetsbegränsningar

Transportstyrelsen fann att Trafikverket visserligen har etablerat ett informationsutbyte med angränsande infrastrukturförvaltare, men att samordningen också måste dokumenteras så att det framgår bl.a. vilka kapacitetsbegränsningar som har ingått i samordningen och vilken hantering som blev utfallet. Parallellt med tillsynen arbetar Transportstyrelsen aktivt för en enhetlig europeisk tillämpning av dessa regler genom vår samarbetsorganisation IRG-Rail, gentemot kommissionen och genom bilaterala kontakter i andra länder.

Kapacitetskonflikter

Det andra fokusområdet för tillsynen är Trafikverkets hantering av de kapacitetskonflikter som uppstår mellan olika sökande i tågplaneprocessen. Föreläggandet innebär dels att Trafikverket måste förtydliga sin hantering av de tillfällen när infrastruktur förklaras överbelastad i tidiga skeden, dvs redan innan den punkt då tvistlösningen inte leder till frivilliga överenskommelser om tilldelning av tåglägen. Detta kommer att bli viktigare med kommande ny järnvägsmarknadslag, då kraven på Trafikverket att överbelastningsförklara på förhand blir starkare.

Kapacitetsanalys och den kapacitetsförstärkningsplan

Föreläggandet berör också den kapacitetsanalys och den kapacitetsförstärkningsplan som ska genomföras för att identifiera brister och möjliga åtgärder när infrastrukturen har förklarats överbelastad. Bakgrunden är att Trafikverket och andra infrastrukturförvaltare har en monopolställning och därför har krav på sig att undersöka möjligheter för att förstärka kapaciteten när användarnas önskemål inte kan tillgodoses i kapacitetstilldelningsprocessen. Trafikverkets hantering har varit bristfällig på många punkter och Trafikverket har också satt igång ett utvecklingsarbete inom området.

Relaterad information

Till toppen