Förlängda tidsfrister för säkerhetstillstånd, säkerhetsintyg, licenser samt regelbundna kontroller av lokförares hälsa och kompetens

2021-02-23

Covid-19-pandemin innebär fortsatta svårigheter att uppfylla vissa tidsfrister som regleras av europeiska rättsakter. Med anledning av detta har Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antagit en förordning som tillfälligt skjuter upp, förlänger eller på annat sätt hanterar dessa tidsfrister.

Läs förordningen i sin helhet: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/267

Förordningen träder i kraft den 23 februari 2021 och ska tillämpas från och med den 6 mars 2021.

Här nedan kan du läsa en sammanfattning av de åtgärder i förordningen som gäller för järnväg.

Förnyelser av säkerhetsintyg

Säkerhetsintyg som annars skulle ha löpt ut mellan 1 september 2020 och 30 juni 2021 förlängs med tio månader.

Omprövning av säkerhetstillstånd

Säkerhetstillstånd som annars skulle ha omprövats mellan 1 september 2020 och 30 juni 2021 förlängs med tio månader.

Licens, ekonomisk förmåga

En licens förutsätter att järnvägsföretaget uppfyller kraven på ekonomisk förmåga, och Transportstyrelsen ska återkalla eller dra in licensen om kraven inte uppfylls. Om Transportstyrelsen vid kontroller som genomförts mellan 1 september 2020 och 30 juni 2021 anser att ett järnvägsföretag inte längre kan uppfylla kraven på ekonomisk förmåga ger förordningen oss möjlighet att tillfälligt avstå från att dra in eller återkalla det berörda järnvägsföretagets licens.


Detta gäller förutsatt att säkerheten inte äventyras och att det finns en realistisk möjlighet att åstadkomma en tillfredsställande finansiell rekonstruktion av järnvägsföretaget inom de följande sju månaderna.

Giltighet för lokförarbevis

Ett lokförarbevis är giltigt i tio år efter utfärdande, förutsatt att de grundläggande kraven är uppfyllda, och måste därefter förnyas. Lokförarbevis vars giltighet annars skulle ha löpt ut mellan 1 september 2020 och 30 juni 2021 förlängs med tio månader i varje enskilt fall.

Regelbundna kontroller av lokförares hälsa och kompetens

En lokförare ska genomgå regelbundna hälsokontroller minst vart tredje år upp till 55 års ålder och därefter varje år. För regelbundna hälsokontroller som skulle ha genomförts mellan 1 september och 30 juni 2021 får tidsfristen för när kontrollen senast ska vara genomförd förlängas med tio månader i varje enskilt fall.

På samma sätt förlängs tidsfristen för regelbundna kontroller av en lokförares kunskaper om infrastruktur, rullande materiel och språk. För kontroller som skulle ha genomförts mellan 1 september 2020 och 30 juni 2021 får tidsfristen för när kontrollen senast ska vara genomförd förlängas med tio månader i varje enskilt fall.

Föraren eller arbetsgivaren behöver inte meddela Transportstyrelsen om det förlängda intervallet nyttjas och lokförarbeviset kommer inte att återkallas med anledning av att tidsfristen förlängts i enlighet med förordningen.

Det är naturligtvis av högsta betydelse för säkerheten på järnväg att personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter har rätt kompetens och är medicinskt lämpliga. Precis som tidigare gäller att arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten bara får utföras av den som är lämplig med hänsyn till yrkeskunnande, hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt. Det kvarstår ett ansvar för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare att hantera de risker som deras verksamhet innebär och att vidta alla nödvändiga åtgärder om de ser anledning att ifrågasätta personalens lämplighet. En förare som anser att han eller hon till följd av sitt hälsotillstånd inte är lämplig som förare ska genast underrätta järnvägsföretaget eller infrastrukturförvaltaren om detta.

 

Till toppen