Olika genomslag för yrkestrafikens nya regler

2024-03-08

En motorväg i ett vintrigt skogslandskap där bilar och lastbilar kör. Mobilitetspaketet är en reform som omfattar en rad EU-gemensamma regler för yrkestrafiken. Foto: Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har följt upp hur de nya EU-gemensamma reglerna för yrkestrafik fungerar.
– Förändringarna rör många olika områden och har fått lite olika genomslag, säger Maria Åkerlund, uppdragsledare, Transportstyrelsen.

Det så kallade mobilitetspaketet är en reform som omfattar en rad EU-gemensamma regler för yrkestrafiken. Syftet är att ge yrkesförarna bättre arbetsvillkor, få till mer rättvis konkurrens mellan transportföretag och öka trafiksäkerheten inom den europeiska transportsektorn. Det har därför kommit flera nya EU-regler inom området. Transportstyrelsen har nu på uppdrag av regeringen följt upp genomförandet av mobilitetspaketet i Sverige.

Positiva effekter för konkurrens, etableringskrav och utstationering av förare

Kombinerade transporter är transport av gods mellan EES-länder med hjälp av flera olika transportslag. De begränsningar för kombinerade transporter som har införts i Sverige har gjort att flera utländska transportföretag nu har etablerat sig i Sverige.

– Det är positivt att nya företag etableras här, eftersom tillsynen då kan genomföras där företagen faktiskt verkar, säger Maria Åkerlund.

Uppföljningen visar också att de nya skärpta etableringskraven har gett Transportstyrelsen stöd att begära mer underlag och ställa högre krav på företag att utförligt beskriva sin verksamhet. Det har inneburit att Transportstyrelsen i dag avslår fler ansökningar om trafiktillstånd, på grund av brister i etablerings­kraven. Tillsynen av redan befintliga trafiktillstånd har också förbättrats.

Transportstyrelsen har även kunnat fastställa att flera av de förväntade effekterna av bestämmelserna om utstationering av förare har infriats. Nu lämnas utstationeringsdeklarationer in i stor utsträckning och de nya reglerna har också lett till att systematiska kontroller av utstationerade förare genomförs. Utstationerade förare är förare som är utsända av sin arbetsgivare för att tillfälligt köra vissa typer av transporter i ett annat EU-land.

Osäkra effekter om nya regler i godsförordningen

De utländska transport­företagen höjde sina priser för godstransporter i samband med att de nya reglerna i godsförordningen infördes, motiveringen var ökade kostnader på grund av regeländringarna. Prisökningar bidrog inledningsvis till en sundare konkurrens mellan svenska och utländska transportföretag som utför transporter i Sverige. Det är dock osäkert om denna trend är bestående eller inte.

– Vi kommer såklart att fortsätta följa utvecklingen inom mobilitetspaketet. Transportstyrelsen kommer under våren, i samband med den återkommande uppföljningen av regelefterlevnaden via tillståndsmätningen för godstransporter, också att ställa frågor till förarna om deras sociala villkor, säger Maria Åkerlund.

Rapport: Uppdrag att analysera och följa upp mobilitetspaketets genomförande i Sverige