TSFS 2021:30
Transportstyrelsens föreskrifter om transport av farligt gods med luftfartyg

Föreskrifterna ska tillämpas då farligt gods medförs på och vid förberedelser inför 1. flygningar med svenskregistrerade luftfartyg, och 2. flygningar med utlandsregistrerade luftfartyg inom svenskt område. Föreskrifterna gäller även flygplats som är certifierad enligt luftfartsförordningen (2010:770). Föreskrifterna gäller inte då farligt gods medförs på eller vid för-beredelser inför flygningar med obemannade luftfartyg.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2021:30

I kraft 2021-05-17. PDF 163 kB

Ändringar

TSFS 2023:67

I kraft 2024-01-15. PDF 92 kB.

Ändr. 6 §.