LFS 2007:15
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om beräkning av luftfartygs massa

Dessa föreskrifter ska tillämpas när luftfartygets massa skall beräknas, vid luftfart som utövas 1. med svenskregistrerade luftfartyg, och 2. med utlandsregistrerade luftfartyg som används av svenska tillståndsinnehavare. Föreskrifterna ska inte tillämpas av operatörer som har drifttillstånd enligt JAR-OPS.

Grundform

LFS 2007:15

I kraft 2007-09-01. PDF 37 kB

Ändringar

TSFS 2016:58

I kraft 2016-08-25. PDF 149 kB.

Ändr. 1 §.