TSFS 2024:10
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av last på fartyg och om terminaler som anlöps av bulkfartyg

Dessa föreskrifter gäller, om inte annat särskilt anges, för 1. fartyg som transporterar last inom Sveriges sjöterritorium och svenska fartyg som transporterar last utanför sjöterritoriet, 2. last i lastbärare som är avsedd för sjötransport, och 3. terminaler i Sverige som anlöps av bulkfartyg.

Grundform

TSFS 2024:10

I kraft 2024-05-01. PDF 32986 kB