A34. Varning för kö

Varning för kö
Märket anger en vägsträcka där det finns risk för köbildning.

Vägmärkesfiler