D1. Påbjuden körriktning

Påbjuden körriktning
Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler