D6. Påbjuden gång- och cykelbana

Påbjuden gång- och cykelbana
Märket anger gemensam bana för gående och cyklande. Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

Vägmärkesfiler