F21. Körfältsindelning före korsning

Körfältsindelning före korsning
Märket visar lämpligt körfält för fortsatt färd. Märket är anpassat till förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.

Vägmärkesfiler