Miljö och hälsa

Transporter av människor och gods påverkar i hög grad miljön. Vägtrafikens stora koldioxidutsläpp bidrar till växthuseffekten. I många tätorter är nivåerna av hälsofarliga partiklar från dubbdäck oacceptabelt höga och många störs av buller. 

Transportstyrelsen arbetar både internationellt och nationellt för att minska trafikens miljöpåverkan.

Internationellt arbete

Eftersom lösningar på transportsystemets miljöproblem sällan går att åtgärda endast med nationell lagstiftning är en viktig del av Transportstyrelsens arbete att påverka i internationella forum som FN-organet UN-ECE. I dessa internationella forum handlar det ofta om att i samarbete med andra länder driva på för att utvecklingen ska gå mot mer kraftfulla åtgärder inom miljöområdet. Aktuella områden är ekonomiska styrmedel, reglering via standarder och konventioner och utveckling av nya fossilfria bränslen.

Även inom EU är det gemensamma arbetet med att lösa transportsektorns miljöfrågor högst aktuellt. För Transportstyrelsens del sker EU-arbetet bland annat inom Kommissionens arbetsgrupper och andra EU-organ. EU-samarbetet bidrar till att skärpa lagstiftningen inom olika områden och därmed minska transporternas miljöpåverkan.

Nationellt arbete

På nationell nivå sker arbete delvis i samverkan med andra myndigheter. Det handlar också om att implementera bestämmelser i svensk lag och genomföra projekt för att minska de nationella transporternas utsläpp av buller och avgaser.

Genom Transportstyrelsens huvuduppgifter tillstånd, tillsyn och regelutveckling tillgodoses att regler utvecklas och efterlevs för att transportsektorn ska utvecklas i en hållbar riktning.

Inom myndigheten bedrivs även olika projekt för att se över hur miljö beaktas i myndighetens kärnprocesser. Transportstyrelsen bedriver också projekt riktade mot transportanvändare för att minska utsläpp av buller och avgaser.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!