Stora planer på hållbart flygbränsle

2023-09-13

Ett flygplan över trädtoppar. Transportstyrelsens nya rapport bygger på intervjuer med svenska bränsleproducenter. Foto: Adobe Stock

Svenska bränsleproducenter ligger i startgroparna för att tillverka hållbart flygbränsle. För att tillverkningen nu ska komma i gång krävs långsiktiga spelregler och ekonomiska förutsättningar för att kunna bygga nya produktionsanläggningar.

Hållbart flygbränsle är dyrt. I Sverige har det hittills varit möjligt att betala en avgift istället för att blanda in hållbart flygbränsle i det fossila jetbränslet. Det är en bidragande orsak till varför efterfrågan har varit låg i Sverige.

Transportstyrelsen har intervjuat fem tillverkare för att ta reda på vilka utmaningar och möjligheter som svenska bränsleproducenter ser med att starta upp produktion av hållbart flygbränsle. Dessa är Preem, Vattenfall, Växjö Energi, Uniper och COWI (Swedish Biofuels).

Viktigt för flygets klimatomställning

– Hållbart flygbränsle är en avgörande parameter för att flyget ska kunna ställa om till fossilfrihet och vi ser ett behov av att öka kunskapen om den svenska marknaden och aktörernas förutsättningar, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen, om bakgrunden till rapporten.

Det som aktörerna lyfter som viktigast i nuläget för att starta upp storskalig produktion är finansiering för att etablera eller konvertera de anläggningar som behövs för själva tillverkningen. Andra viktiga aspekter som framkom i intervjuerna är långsiktiga spelregler, en smidig tillståndsprocess och att rätt kompetens finns hos kommuner och myndigheter.

Goda förutsättningar

Sverige har både tillgång till råvaror och en tillförlitlig energiförsörjning, vilket leder till god potential för storskalig tillverkning av hållbart flygbränsle, enligt rapporten. En överenskommelse inom EU (ReFuel EU Aviation) ger också bättre förutsättningar genom långsiktiga spelregler. Den går ut på att minska luftfartens klimatpåverkan genom ökad användning av och efterfrågan på just hållbara flygbränslen. Men vad kostnaden för bränslet till sist blir beror bland annat på vilka råvaror som kommer att godkännas i tillverkningen och hur tillgången till förnybar el ser ut.

Ett helt fossilfritt inrikesflyg skulle kräva cirka 200 000 kubikmeter fossilfritt bränsle och de fem producenterna planerar tillsammans för cirka 950 000 kubikmeter. Däremot finns det inga garantier för att det bränsle som produceras i Sverige slutligen kommer att tankas i Sverige.

Till rapporten: Luft under gröna vingar? - Planerad produktion av hållbara flygbränslen i Sverige