Globalt ramverk för hållbara flygbränslen

2023-11-27

Flygplan flyger över skog. Flyget har ett långsiktigt klimatmål om nettonoll år 2050. Foto: Adobe Stock

Internationella luftfartsorganisationen (International Civil Aviation Organization, ICAO) konkretiserar nu hur alternativa flygbränslen ska bidra till flygets långsiktiga klimatmål som antogs 2022.

Den 24 november antogs ett ramverk och en global vision om 5 procent växthusgasreduktion genom alternativa flygbränslen till 2030. Det skedde vid en luftfartskonferens i Dubai med ICAOs medlemsländer.

Mål om nettonoll antogs 2022

Redan för ett år sedan antog ICAOs generalförsamling ett netto-noll-utsläppsmål till 2050 för civil luftfart. Sedan beslutet om det långsiktiga målet har ICAO:s miljökommitté CAEP arbetat intensivt med frågan om hur alternativa flygbränslen ska bidra till målet och nu har ICAO landat i ett ramverk och en vision.

Signal för ökad takt i omställningen

Ulrika Raab från avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen har fört Sveriges talan i förhandlingarna i ICAO:s miljökommitté och under konferensen om hållbara flygbränslen.

– Även om vi hade hoppats på en högre global ambitionsnivå är det bra att ICAO har samlats kring en väg framåt. Det är en viktig del i att nå flygsektorns långsiktiga klimatmål, som är i linje med Parisavtalet, säger Ulrika Raab. 

Sverige har en dialog med likasinnade länder, framför allt inom Norden och Europa. Vi har även samverkat med länder i andra regioner i arbetet för ett globalt ramverk.

Kajsa Lindström är miljöchef vid Sjö- och luftfartsavdelningen på Transportstyrelsen och ingår också i den svenska delegationen.

– Detta är ytterligare ett steg på vägen och ett sätt att visa att luftfarten tar ansvar för utsläppen i sin sektor. Det ger också en signal till industrin att intensifiera takten i omställningen, säger Kajsa Lindström.