Översyn av förarutbildningssystemet för personbil

Transportstyrelsen och Trafikverket har genomfört en översyn av hela förarutbildningssystemet för behörighet B. Nu finns ett förslag på ett system, som är mer tillgängligt, tydligt och som inbjuder till utbildning. I nästa steg sker förankring och regelutveckling.

Målet med den nya förarutbildningen för behörighet B är att lära eleverna trafiksäkerhet, miljö- och riskmedvetenhet för livet (inte bara att förbereda dem för att klara proven). Därför har alla moment från körkortstillstånd till prövotidens slut setts över.

Här hittar du rapporten:
Förslag på nytt förarutbildningssystem för personbil, behörighet B

Den beskriver det nya förarutbildningssystemet; vilka förändringar det medför, vilka vinster det finns med det ur olika perspektiv, samt det nya systemets beståndsdelar.

En slutrapport med bilagor

I mars 2019 blev vi klara med en slutrapport, som även innehåller bakgrundinformation och bilagor. I rapporten beskriv nu exempelvis även osund konkurrens, erfarenheter från andra länder, digitalisering och automatiseringen av fordon på ett tydligare sätt. De tre bilagorna är:

  1. Förstudie digital plattform
  2. Juridisk analys
  3. Konsekvensutredning

Här hittar du rapporten:
Förslag på nytt förarutbildningssystem för personbil, behörighet B - slutrapport

Så här har översynen skett

Översynen startade i februari och förslaget presenterades den 17 december 2018. Arbetet har genomförs gemensamt av Transportstyrelsen och Trafikverket och skett i tät samverkan med olika intressenter som till exempel utbildningsbranschen, medborgare (olika kundgrupper), Försvarsmakten och Skolverket.

Ett antal experter har varit knutna till översynen och i uppdraget ingick även att ta del av andra länders förarutbildning.

Problem som vi vill lösa

De problem som vi har haft som mål att åtgärda är:

  • För mycket fokus på att ta körkort istället för att skaffa sig utbildning för att bli en trafiksäker, risk- och miljömedveten förare.
  • Många blivande förare är otillräckligt utbildade, men tror sig kunna tillräckligt (godkännandegraden sjunker, många omprov).
  • Utbildningsmöjligheter saknas för vissa grupper, problem med olaglig förarutbildning.
  • Nuvarande systemet tar inte tillvara på digitala möjligheter.

Kunskap som vi har hämtat in

Forskningsöversikt

Umeå universitet har sammanställt en rapport över förändringar och deras effekter på området: Förarutbildningssystem i Sverige och internationellt

Kundanalysen

Konsultföretagen Governo och Antrop genomförde under våren 2018 en kundanalys. Den huvudsakliga datainsamlingen skedde genom intervjuer på tre orter: Malmö, Luleå och Stockholm. För att säkra att relevanta målgrupper fångades genomfördes ca hälften av intervjuerna i Luleå och hälften i Malmö och Stockholm.

Kundanalys med bilaga.

Invandrarindex

Invandrarindex är en årlig undersökning som genomförs vid utbildningen Svenska För Invandrare (SFI). Undersökningen genomförs av Invandrarindex, ett fristående undersökningsföretag. Den senaste riksomfattande undersökningen gjordes november 2017. En kompletterande undersökning i Västernorrland genomfördes i maj 2018.

De nya svenskarnas röst, körkortsrelaterade frågor i Invandrarindex.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!