Samhällsekonomisk analys i regelgivningsarbetet

Avrapportering av inledande delprojekt.

Transportstyrelsen genomför konsekvensutredningar bland annat avseende förslag till förändringar i föreskrifter, framställan till regelförändringar och som en del i regeringsuppdrag. Myndigheten har under senare år identifierat ett behov av att vidga innehållet i konsekvensutredningarna för att kunna bedöma om nya och förändrade regleringar bidrar till en transport-försörjning som är samhällsekonomiskt effektiv. Ett utvecklingsarbete har pågått sedan myndigheten bildades 2009.

Inom ramen för ett pågående forskningsprojekt genomfört av Centrum för Transportstudier (CTS) – Samhällsekonomisk analys av regleringar – studeras effekterna av de förändringar som genomförts. Syftet är att analysera de problem som uppkommer i det praktiska arbetet med genomförandet av konsekvensanalyser av samhällsekonomisk effektivitet och att, baserat på resultaten, utveckla en mer generell metodik för hur arbetet ska genomföras och vad som bör ingå i den samhällsekonomiska analysen.

Bilagor (1-6)

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2016-09-06