Nya regler och krav på förare ska göra elsparkcyklar trafiksäkrare

2021-03-01

Slopad begräsning av motoreffekten för elsparkcyklar. Förbud mot att köra elsparkcykel på trottoaren och att på sikt fasa ut cykelpassager. Det är några av Transportstyrelsens förslag i uppdraget kring eldrivna enpersonsfordon som i dag överlämnas till regeringen.

– Med förslagen vill vi göra det möjligt att utveckla trafiksäkrare, hållbarare och mer ändamålsenliga fordon. Men också förtydliga att förare av elsparkcyklar och likande fordon ska följa trafikreglerna för cykel, säger Pernilla Bremer, utredare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har i två tidigare rapporter redovisat dels för reglerna kring så kallade eldrivna enpersonsfordon, dels beskrivit olyckor med elcykel och elsparkcykel. I den tredje och avslutande rapporten föreslår Transportstyrelsen ett antal regeländringar i syfte att öka trafiksäkerheten kring dessa fordon.

Majoriteten eldrivna enpersonsfordon är i lagens mening en cykel. Transportstyrelsen anser inte att det behövs en ny fordonskategori för den typen av fordon. En sådan bör i så fall harmoniseras med EU-regler.

Transportstyrelsen föreslår i stället en ändring av fordonsdefinitionen av en cykel så att man tar bort begränsningen på 250 watt av motoreffekten för elsparkcyklar.

– Dagens effektbegränsning riskerar att hindra teknikutvecklingen. Den är också ett hinder för att utveckla trafiksäkrare och mer ändamålsenliga fordon, till exempel med högre batterikapacitet och bättre hjul, säger Pernilla Bremer, utredare på Transportstyrelsen.

Andra förslag till regeländringar:

  • Ta bort möjligheten att köra elsparkcykel på trottoaren med undantag för personer med fysisk funktionsnedsättning.
  • Ta bort möjligheten att märka ut cykelpassager.
  • Ta bort möjligheten att cykla på väg med hastighetsbegränsningen 50 km/h och om cyklisten är över 15 år när det finns cykelbana.

– Flera av förslagen riktar sig till väghållare i syfte att skynda på utvecklingen av både gång- och cykelinfrastrukturen. En annan förhoppning är att väghållare i framtiden minskar användandet av kombinerade ytor och ersätter dessa med tydligt åtskilda gång- och cykelbanor, säger Pernilla Bremer.

Förutom förslag på regeländringar pekar myndigheten på behovet av ökad kunskap om trafikregler och trafiksäkerhet kopplat till cykel. Trasportstyrelsen pekar även på att ingen myndighet har ett uppdrag att informera om trafikregler.

En orsak till att många irriteras på elsparkcyklar är hur de används och parkeras. Det finns bestämmelser för kommunerna att hantera parkeringen av elsparkcyklar. Transportstyrelsen anser att kommunerna i större utsträckning bör utnyttja upphandling som ett verktyg för att komma till rätta med felparkerade elsparkcyklar. 

Här finns rapporten att läsa

Kontakt för media

Transportstyrelsens presstjänst
010-495 43 00
press@transportstyrelsen.se