Sociala villkor i transportsektorn

Översyn av arbetsmiljön på sjön, i luften och på vägen.

Sociala villkor i transportsektorn

Ett uppdrag inom ramen för Transportstyrelsens verksamhetsplanering är att under 2019 presentera, analysera och följa upp tillståndet för sociala villkor inom yrkestrafik på sjön, i luften och på vägen. Dessa villkor för yrkesverksamma inom transportnäringen är av stor betydelse för att upprätthålla en rättvis konkurrens på marknaden. Transportstyrelsen har genomfört tre trafikslagsvisa studier och presenterat resultatet i tre rapporter. Föreliggande rapport tar sin utgångspunkt i dessa rapporter och är tänkt att ge en översiktlig bild av tillståndet på dessa områden. Rapporten har tillkommit efter ett samarbete mellan avdelningarna sjö och luftfart och väg och järnväg.

Utgiven 2020-11-23