Europeiska förordningar

På den här sidan hittar ni de europeiska förordningar som är direkt gällande inom järnvägsområdet.

Namn på författning Länk Övrigt material
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 402/2013 av den 30 april 2013 om den gemensamma säkerhetsmetoden för riskvärdering och riskbedömning och om upphävande av förordning (EG) nr 352/2009 EUR-Lex - 32013R0402 - EN - EUR-Lex (europa.eu)  
Kommissionens förordning (EU) nr 1078/2012 av den 16 november 2012 om en gemensam säkerhetsmetod för övervakning som ska tillämpas av järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare efter erhållande av säkerhetsintyg eller säkerhetstillstånd, samt av enheter som ansvarar för underhåll EUR-Lex - 32012R1078 - EN - EUR-Lex (europa.eu)  
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/779 av den 16 maj 2019 om fastställande av detaljerade bestämmelser om certifiering av enheter som ansvarar för underhåll av fordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 445/2011 EUR-Lex - 32019R0779 - EN - EUR-Lex (europa.eu)  
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/762 av den 8 mars 2018 om upprättande av gemensamma säkerhetsmetoder för krav på säkerhetsstyrningssystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 1158/2010 och (EU) nr 1169/2010 EUR-Lex - 32018R0762 - EN - EUR-Lex (europa.eu)  
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 av den 9 april 2018 om fastställande av praktiska arrangemang för utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg till järnvägsföretag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 653/2007 EUR-Lex - 32018R0763 - SV - EUR-Lex (europa.eu)  
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/545 av den 4 april 2018 om fastställande av praktiska arrangemang i processen för godkännande av järnvägsfordon och typer av järnvägsfordon enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 EUR-Lex - 32018R0545 - SV - EUR-Lex (europa.eu)  
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/761 av den 16 februari 2018 om fastställande av gemensamma säkerhetsmetoder för de nationella säkerhetsmyndigheternas tillsyn efter utfärdandet av ett gemensamt säkerhetsintyg eller säkerhetstillstånd i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 1077/2012 EUR-Lex - 32018R0761 - SV - EUR-Lex (europa.eu)  
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/764 av den 2 maj 2018 om de avgifter som ska betalas till Europeiska unionens järnvägsbyrå och villkoren för deras betalning EUR-Lex - 32018R0764 - SV - EUR-Lex (europa.eu)  
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/867 av den 13 juni 2018 om fastställande av arbetsordningen för överklagandenämnder vid Europeiska unionens järnvägsbyrå EUR-Lex - 32018R0867 - SV - EUR-Lex (europa.eu)  
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/250 av den 12 februari 2019 om mallar för EG-försäkringar, EG-intyg samt EG-kontrollförklaringar och kontrollintyg för järnvägens driftskompatibilitetskomponenter respektive delsystem, om utformning av försäkran om överensstämmelse med en godkänd typ av järnvägsfordon och om förfarandena för EG-kontroll av delsystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797, och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 201/2011 EUR-Lex - 32019R0250 - SV - EUR-Lex (europa.eu)  
TSD:er
Kommissionens förordning (EU) nr 1299/2014 av den 18 november 2014 om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende delsystemet Infrastruktur i Europeiska unionens järnvägssystem EUR-Lex - 32014R1299 - SV - EUR-Lex (europa.eu)  
Kommissionens förordning (EU) nr 1301/2014 av den 18 november 2014 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Energi i unionens järnvägssystem EUR-Lex - 32014R1301 - SV - EUR-Lex (europa.eu)  
Kommissionens förordning (EU) 2016/919 av den 27 maj 2016 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i järnvägssystemet i Europeiska unionen EUR-Lex - 32016R0919 - SV - EUR-Lex (europa.eu)  
Kommissionens förordning (EU) nr 1302/2014 av den 18 november 2014 om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – Lok och passagerarfordon i Europeiska unionens järnvägssystem EUR-Lex - 32014R1302 - SV - EUR-Lex (europa.eu)  
Kommissionens förordning (EU) nr 321/2013 av den 13 mars 2013 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – godsvagnar i Europeiska unionens järnvägssystem och om upphävande av kommissionens beslut 2006/861/EG EUR-Lex - 32013R0321 - SV - EUR-Lex (europa.eu)  
Kommissionens förordning (EU) nr 1304/2014 av den 26 november 2014 om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Rullande materiel – buller” , om ändring av beslut 2008/232/EG och om upphävande av beslut 2011/229/EU EUR-Lex - 32014R1304 - SV - EUR-Lex (europa.eu)  
Kommissionens förordning (EU) nr 1303/2014 av den 18 november 2014 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende ”säkerhet i järnvägstunnlar” i järnvägssystemet i Europeiska unionen EUR-Lex - 32014R1303 - SV - EUR-Lex (europa.eu)  
Kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014 av den 18 november 2014 om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende tillgängligheten till Europeiska unionens järnvägssystem för personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet EUR-Lex - 32014R1300 - SV - EUR-Lex (europa.eu)  
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/773 av den 16 maj 2019 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Drift och trafikledning i järnvägssystemet i Europeiska unionen och om upphävande av beslut 2012/757/EU EUR-Lex - 32019R0773 - SV - EUR-Lex (europa.eu) TSD Drift och trafikledning
Kommissionens förordning (EU) nr 454/2011 av den 5 maj 2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för persontrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet EUR-Lex - 32011R0454 - SV - EUR-Lex (europa.eu) TAF och TAP
Kommissionens förordning (EU) nr 1305/2014 av den 11 december 2014 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Telematikapplikationer för godstrafik i järnvägssystemet i Europeiska unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 62/2006 EUR-Lex - 32014R1305 - SV - EUR-Lex (europa.eu) TAF och TAP
Tågpassagerares rättigheter
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer EUR-Lex - 32007R1371 - SV - EUR-Lex (europa.eu) Tågpassagerares rättigheter
Tillämpas från och med 7 juni 2023: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/782 av den 29 april 2021 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer EUR-Lex - 32021R0782 - SV - EUR-Lex (europa.eu) Tågpassagerares rättigheter
Lokförare
Kommissionens förordning (EU) nr 36/2010 av den 3 december 2009 om gemenskapsmodeller för lokförarbevis, kompletterande intyg, bestyrkta kopior av kompletterande intyg och formulär för ansökan om lokförarbevis enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG  EUR-Lex - 32010R0036 - SV - EUR-Lex (europa.eu)  

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!