Hög tid att förbereda för toalettavfall i båthamnar

2014-06-16

I april nästa år blir det förbjudet för fritidsbåtar att släppa ut sitt toalettavfall i vattnet. Istället ska avfallet tömmas i land. Men risken finns att det kommer att saknas möjligheter till sugtömning i ungefär hälften av fritidsbåtshamnarna eftersom utbyggnaden går trögt. Det hindrar fritidsbåtanvändare som vill ta sitt ansvar för miljön att nyttja svenska vatten.

Båtsäsongen har just kommit igång och många båtägare runt om i Sverige sjösätter sina båtar för att kunna uppleva skärgård och sjöar. Rent vatten och frisk natur är en förutsättning för båtlivet. Åtgärder som syftar till att förbättra miljön i och kring hav och sjöar är avgörande för framtiden för våra hav och sjöar.

Sverige har genom konventioner inom ramen för FN-samarbetet, genom EU-förordningar och genom avtal med övriga östersjöländer förbundit sig att minska utsläppen av bland annat fosfor och kväve. Ett exempel är att vi som en av medlemsstaterna i östersjösamarbetet HELCOM kommit överens om att förbjuda utsläpp av toalettavfall från fartyg i Östersjön. Enligt Transportstyrelsens uppskattning uppgår utsläppet från fritidsbåtar med toalett minst till 3,7 ton fosfor. Som jämförelse kan nämnas att enbart mängden urin en människa producerar under ett dygn ger näring åt ett helt kilo alger.

Regeringen har därför gett Transportstyrelsen i uppdrag att införa ett förbud för fritidsbåtar att släppa ut sitt toalettavfall. Den 1 april 2015 träder förbudet i kraft. Det blir då förbjudet för alla fritidsbåtar, utom de som är K-märkta, att släppa ut toalettavfall inom svenskt sjöterritorium.

Det finns idag ungefär 900 000 fritidsbåtar i Sverige. Av dem har cirka 50 000 möjlighet att tömma avfall i land och ytterligare drygt 50 000 har toaletter som måste byggas om för att kunna lämna avfallet i land. Dessa båtar finns över hela landet. Det krävs alltså en insats från de båtägare som har toalett men inte möjlighet att tömma i land för att de ska kunna fortsätta använda sin toalett från april 2015. Men det räcker inte att båtanvändarna tar sitt ansvar. Finns det inte tillräckligt med möjligheter för båtarna att lämna sitt toalettavfall i fritidsbåthamnar hjälper det inte att båten är ombyggd.

Det finns idag minst 1000 fritidsbåthamnar i Sverige. Av dem vet vi med säkerhet att drygt 240 erbjuder möjlighet till sugtömning. De nya reglerna innebär att det behöver installeras många fler anläggningar i fritidsbåtshamnarna för att tillgodose behovet av sugtömning.

Ansvaret för att avgöra vilket behov av anläggningar som finns och att installera mottagningsanordningar ligger på fritidsbåthamnarna. Fritidsbåtshamnar drivs av till exempel kommuner och båtklubbar. Hamnarna väljer vilken lösning som passar deras behov bäst, det kan vara allt från en enkel bärbar handpump till en flytande sugtömningsstation där flera båtar kan tömma samtidigt. Flera hamnar kan också gå ihop och bygga gemensamma anläggningar.

Transportstyrelsen har, sedan beslutet om förbud togs, informerat och haft dialoger med bland annat företrädare för kommuner och länsstyrelsen och båtklubbar. Intresset har varit stort, men fortfarande är behovet av utbyggnad av anläggningar omfattande.

Fritidsbåtshamnarna, oavsett vem som står för driften – kommun, båtklubb eller andra – måste ta sitt ansvar. Och det är bråttom. När nästa båtsäsong sätter igång ska det vara möjligt för alla fritidsbåtar som behöver lämna sitt toalettavfall att göra det.

Staffan Widlert, generaldirektör för Transportstyrelsen

Ingrid Cherfils, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen

Debattartikeln har publicerats Göteborgspostens webbplats, gp.se den 15 juni 2014.

Till toppen