Nya enklare regler för båtar i yrkestrafik

2018-11-05

Hamn med kranar och fartyg, fotografi

Transportstyrelsen nya regler för nationell sjöfart innebär enklare och färre regler - från detaljregler till funktionsbaserade regler. Ansvaret flyttas också närmare utövarna genom egenkontroll och de nya reglerna ger förutsättningar för att höja säkerhetskulturen.

De nya reglerna, som gavs ut i maj 2017, gäller alla svenska passagerarfartyg samt alla svenska fartyg över 5 meter. Reglerna gäller även fritidsfartyg som är längre än 24 meter. För många fartyg, till exempel passagerarfartyg, har reglerna redan börjat gälla men för fartyg med en längd mellan 5 till 15 meter börjar reglerna gälla först den 1 april 2019.

- Genom de nya reglerna förbättras möjligheterna att få en mer likvärdig säkerhetsnivå oavsett fartygets storlek och verksamhet. Enhetliga regler för alla aktörer på marknaden ger också en sund konkurrens­situation för fartyg som används yrkesmässigt, säger Christer Hellberg, handläggare på Transportstyrelsen.

De nya reglerna är funktionsbaserade, vilket innebär att de talar om vad som ska uppnås till skillnad från tidigare detaljregler som talar om hur det ska uppnås. Det innebär att det ofta finns flera olika lösningar för att uppfylla regeln.

- Till exempel anges inte exakt vilken medicinsk utrustning som ska finnas ombord utan att den som ska finnas är den som är nödvändig beroende på hur många personer som finns ombord, typ av verksamhet och tiden det tar att nå en hamn. Målet är att varje redare ska hitta en nivå som är relevant för den verksamhet eller typ av resor som fartyget gör, säger Christer Hellberg.

En av de större förändringarna i de nya reglerna är att det införs krav på ett systematiskt sjösäkerhetsarbete. Det systematiska sjösäkerhetsarbetet ska bidra till att man har beredskap och är tränad för tänkbara nödsituationer. För den som bedriver en mindre verksamhet handlar det i huvudsak om gott sjömanskap och sunt förnuft, men arbetet behöver dokumenteras på ett överskådligt sätt.

Fartygsägare får ett större ansvar för att systematiskt kontrollera och dokumentera att fartyget är säkert och att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt. Redaren behöver därför göra en säkerhetsgenomgång av fartyget och verksamheten och därefter själv se till att säkerheten fortlöpande kontrolleras.

Uppgifter från egenkontrollen ska rapporteras in i Transportstyrelsens e-tjänst, EKAN. Samma e-tjänst används även för den självdeklaration som man ska göra varje år. Genom självdeklarationen intygar man att kraven uppfylls och man skriver själv ut ett egenkontrollintyg som ska finnas ombord.

Transportstyrelsen kommer att göra stickprovskontroller för att se att reglerna efterföljs.

Läs mer om de nya reglerna: www.transportstyrelsen.se/nationellsjofart

Till toppen