Transportstyrelsens styrelse

Transportstyrelsen är en styrelsemyndighet, vilket innebär att vi leds av en styrelse som är ansvarig för att verksamheten bedrivs effektivt och med god intern styrning och kontroll inför regeringen. Generaldirektör Jonas Bjelfvenstam ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten.

Ledamöter i Transportstyrelsens styrelse

Foto: Johan Ödman

Peter Norman, ordförande
Peter Norman har tidigare varit bland annat finansmarknadsminister och har varit verksam inom finansbranschen sedan 1992. Han har också arbetat som VD för Sjunde AP-fonden och direktör vid Riksbanken.

Johan Trouvé

Johan Trouvé
Verkställande direktör på Västsvenska handelskammaren.

Jonas Bjelfenstam

Jonas Bjelfvenstam
Generaldirektör för Transportstyrelsen.

Anette Landén

Anette Landén
Avdelningschef på Skatteverket för Storföretagsavdelningen. Jurist med examen från Lunds Universitet och har arbetat inom flera områden och på flera nivåer inom Skatteverket. Ledamot i EBM:s insynsråd.

Ingrid Udén Mogensen

Ingrid Udén Mogensen
Civ.Ing KTH. Har verkat som Koncernsäkerhetschef, Informationssäkerhetschef, Managementkonsult Informations-IT/säkerhet, styrelseledamot SOS Alarm, Ordf. Dataföreningen SIG Security, samt delegat Regeringens IT-råd. Är delegat, fd ordförande Ingenjörsvetenskapsakademien avd Xll samt delegat Näringslivets Säkerhetsdelegation NSD. Pensionär.

Anna Felländer

Anna Felländer
Anna Felländer har en magisterexamen från Handelshögskolan, har arbetat på Regeringskansliet i tio år och har omfattande erfarenhet av att analysera hur digitalisering påverkar organisationer, samhälle och ekonomi. Hon har idag ett etablerat samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan rörande samhällets digitalisering samt med Handelshögskolans Finansmarknadsforskning med fokus på Fin Tech.

Anna Felländer är också medlem i Regeringens digitaliseringsråd, senior rådgivare på Boston Consulting Group, medlem i Handels ekonomiska råd med fokus på e-handel, styrelsemedlem i Whisprgroup samt expertrådgivare åt Sana Labs med fokus på artificiell intelligens. Hon har även arbetat som chefsekonom och digital ekonom på Swedbank.

Jan Landahl

Jan Landahl
F.d. Riksrevisor, Civilekonom som arbetat vid Finansdepartementet bland annat som biträdande budgetchef. Pensionerades 2015.

Staffan Bengtsson

Staffan Bengtsson
Styrelseordförande Statens jordbruksverk, ordförande Nämnden för läkemedelsförmåner samt Nämnden för statligt tandvårdsstöd.

Tidigare har Staffan bland annat verkat som överintendent för Statens försvarshistoriska museer, statssekreterare på Social- respektive Utbildningsdepartementet, departementsråd på Finansdepartementets budgetavdelning.

Anna-Lena Österborg

Anna-Lena Österborg
Överdirektör vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Tidigare länsråd vid Länsstyrelsen i Gävleborg. 

Arbetat i ledande positioner på Skatteverket. Jurist från Stockholms universitet.

Personalföreträdare

Bo-Eric Pettersson

Bo-Eric Pettersson
Företrädare för ST inom Transportstyrelsen.

Inger Sunneborn

Inger Sunneborn
Företrädare för SACO-S inom Transportstyrelsen.

Sekreterare

Eva Berndtsson
Sekreterare i styrelsen.