Ändringar i åtgärder mot förorening från fartyg, TSFS 2010:96

2023-03-23

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg, vilket har resulterat i författningen TSFS 2023:8.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg behöver revideras med anledning av ändrade konventionskrav i MARPOL. Syftet med de nya reglerna är att uppnå minskade utsläpp av växthusgaser från den internationella sjöfarten.

Sedan 2013 finns obligatoriska krav på energieffektiv konstruktion av nybyggda fartyg genom ett index för energieffektiv design (EEDI). Man har nu tagit fram nya målbaserade krav om teknisk och operativ kolintensitet som bygger på bland annat EEDI. De tekniska kraven är en utökning av EEDI och innebär att ett nytt energieffektiviseringsindex (Energy Efficiency Existing Ship Index, EEXI) införs. Detta innebär att fartyg som var i drift innan EEDI infördes nu får reduktionskrav som ska åtgärdas med tekniska åtgärder. Dessa äldre fartyg kallas ”existerande fartyg” i regelverket, och med detta menas alltså fartyg som existerade innan EEDI trädde i kraft. 

De operativa kraven som införs innebär att fartygs kolintensitet (Carbon Intensity Indicator, CII) ska beräknas årligen och kontrolleras. Detta ska göras för varje individuellt fartyg. Reduktionskraven för CII ökar över tid. Baserat på hur väl fartygen presterar i den årliga kontrollen erhåller de en kolintensitetsklass (A-E).

Dessa styrmedel är ett led i att uppfylla målen i IMO:s växthusgasstrategi.

Ikraftträdande

Ändringsförfattningen TSFS 2023:8 träder i kraft den 1 april 2023. 

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av författningen är ni välkomna att kontakta:

Robin Cook, sjöingenjör
robin.cook@transportstyrelsen.se
010-49 55 200

Amina Avdic, jurist
amina.avdic@transportstyrelsen.se
010-49 55 362

Ta del av de nya föreskrifterna på vår regelwebb:
TSFS 2023:8

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.