UNECE

UNECE är FN:s ekonomiska kommission för Europa där Transportstyrelsen deltar i
en grupp inom kommittén för inlandstransporter (ITC). Gruppen heter SC 2 Rail Transport vars möten brukar hållas i november/december varje år.

SC 2 är ett forum för utbyte av information om bl a teknik, juridik och diskussion om "best practise" för att främja järnvägstransporter i UNECE:s medlemsstater och för att säkerställa ekonomisk effektivitet samt miljömässig hållbarhet.

SC 2 består av experter från medlemsstater, EU-kommissionen, mellanstatliga organisationer (OSJD, OTIF) och projektarbeten (UNECE:s Trans-European Railway (TER) Project för central-, syd- och sydväst-europeiska länder), icke-statliga organisationer (CER, UIC) samt inbjudna forskare.

SC 2 ger stöd till järnvägsindustrin och beslutsfattare för transportfrågor inom områden som:

  • Pan-europeiska standarder för järnvägsinfrastruktur
  • Utveckling av ett transeuropeiskt järnvägsnät (TER-projektet)
  • Underlätta gränsövergången i internationell järnvägstrafik. Operativa aspekter av internationella järnvägstransporter (kapacitet, produktivitet, interoperabilitet, ny teknik)
  • Underlättande av containertrafik på Euro-asiatiska rutter
  • Järnvägstunnelsäkerhet
  • Säkerhet vid järnvägstransporter
  • Tillgänglighet för passagerare till järnvägstransport
  • Etablering av en enhetlig järnvägslagstiftning

Legala instrument

SC 2 är inte ett forum för regelgivning för järnväg i jämförelse med t ex EU och OTIF. Några legala instrument finns inte förutom en överenskommelse gällande järnväg - The European Agreement on Main International Railway Lines (AGC). Denna överenskommelse utgör den rättsliga och tekniska ramen för utvecklingen av ett sammanhängande och effektivt internationellt järnvägsnät i ECE-regionen. AGC identifierar järnvägslinjer av stor internationell betydelse, E-rail network, och deras tekniska egenskaper som underlag för fortsatt utveckling av den europeiska järnvägsinfrastrukturen. Överenskommelsen definierar även parametrar för två kategorier av linjer av infrastruktur: de redan existerande och nybyggnationer. De senare är också uppdelad i linjer för gods- och persontrafik samt andra för enbart persontrafik.