SERAC

SERAC, som står för Single European Rail Area Committee, är en
genomförandekommitté som utvecklar regler för en gemensam järnvägsmarknad inom Europa.

Under SERAC finns flera arbetsgrupper som tar fram förslag till genomförandeakter då det gäller regler för en fungerande järnvägsmarknad. Det är närmare regler som tas fram med stöd från SERA-direktivet (2012/34/EU) och godskorridorförordningen (913/2010/EU). Transportstyrelsens medarbetare representerar Sverige i dessa arbetsgrupper.

Det finns också nätverk som är kopplade till denna regelutveckling. ENRRB (European Network Rail Regulatory Bodies) är ett nätverk för nationella regleringsorgan (i Sverige Transportstyrelsen) som kommissionen ansvarar för. De nationella regleringssorganen har även ett oberoende nätverk från kommissionen som heter IRG-Rail. Arbetet i IRG-Rail är värdefullt för regelutvecklingen i SERAC, vilket gör att Transportstyrelsen är aktiva i detta arbete för att få genomslag för svenska intressen.

Här kan du få reda på vilka regelarbeten som pågår nu.