Europeiska unionens järnvägsbyrå

Inom EU finns det över 40 byråer vilka alla är rättsligt oberoende enheter som är skilda från EU:s institutioner. De inrättas för att utföra bestämda uppgifter enligt EU:s lagstiftning. Europeiska unionens järnvägsbyrå är en av dem.

Europeiska unionens järnvägsbyrå är en så kallad decentraliserad byrå vilket innebär att byrån utför tekniska, vetenskapliga eller administrativa uppgifter som hjälper EU-institutionerna att utforma och genomföra sin politik. De stöder också samarbetet mellan EU och medlemsländerna genom att samla sakkunskap från EU-institutionerna och nationella myndigheter. Byråerna inrättas för obestämd tid och är belägna i hela EU. Järnvägsbyrån ligger i Frankrike (huvudkontor i Valenciennes och en anläggning för internationella konferenser i Lille) och har som uppgift att bidra till att integrera de europeiska järnvägssystemen. Tanken är att göra tågtrafiken säkrare och se till att tågen kan köra över gränserna utan att stanna.

EU-byråerna upprättar arbetsgrupper eller expertgrupper, t.ex. för att bistå i framtagandet av nya regelförslag. Normalregeln är att myndigheterna företräder Sverige i denna typ av arbets- eller expertgruppsarbete. Transportstyrelsen företräder Sverige i järnvägsbyrån och deltar i flertalet av byråns:s arbets- och expertgrupper. Genom att delta i dessa grupper har Sverige chans att i ett tidigt skede påverka de lagförslag som tas fram.

Frågorna som behandlas inom järnvägsbyrån avser säkerhet och driftskompatibilitet - exempel på frågor som behandlas i grupperna rör säkerhetsintyg, förslag till tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (s.k. TSD), certifiering av verkstäder, yrkeskunskaper och register. Järnvägsbyrån är det huvudsakliga regelgivningsforumet där Sverige har möjlighet att i ett tidigt skede få genomslag för svenska ståndpunkter.

Här kan du få reda på vilka regelarbeten som pågår nu.