Övergångsbestämmelser

Lagar och förordningar

Ny lag 2004

Den 1 juli 2004 trädde järnvägslagen (2004:519) och järnvägsförordningen (2004:526) i kraft. Järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) ändrades och bytte namn till lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Järnvägssäkerhetsförordningen (1990:1165) ändrades och bytte namn till förordningen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

I samband med att de nya reglerna antogs upphävdes ett antal lagar och förordningar:

  • lagen (1997:756) om tilldelning av spårkapacitet
  • lagen (2000:1336) om järnvägssystem för höghastighetståg
  • förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar
  • förordningen (1997:757) om tilldelning av spårkapacitet
  • förordningen (1998:1827) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar m.m.
  • förordningen (2000:1339) om järnvägssystem för höghastighetståg

Järnvägslagen innehöll bland annat nya regler om tillsyn, godkännanden och tillstånd för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare. De nya bestämmelserna om tillsyn med mera började gälla direkt den 1 juli 2004, även om godkännande eller tillstånd hade meddelats enligt järnvägssäkerhetslagen. Den som vid ikraftträdandet hade nödvändiga tillstånd för att driva en järnvägsspåranläggning eller järnvägsspårtrafik enligt järnvägssäkerhetslagen fick dock fortsätta driften med stöd av dessa tillstånd till utgången av år 2008. Denna tidpunkt ändrades sedan till utgången av år 2010, se mer nedan.

För delsystem som ingår i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg och som tagits i bruk efter utgången av år 2000 men före den 1 juli 2004 krävs inte godkännande enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen, så länge delsystemet inte därefter byggs om eller moderniseras.

Genom järnvägslagen infördes förbud mot att samtidigt både utföra/organisera järnvägstrafik och ansvara för tilldelning av infrastrukturkapacitet eller fastställande av avgifter. Den som vid den nya lagens ikraftträdande bedrev dessa verksamheter samtidigt får dock fortsätta med det till utgången av 2008.

Den nya järnvägslagen och namnbytet på järnvägssäkerhetslagen innebar inga förändringar för tunnelbane- och spårvägsverksamhet, inte annat än att Järnvägsstyrelsen ersatte Järnvägsinspektionen som tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Ändringar 2007

Den 1 juli 2007 trädde ändringar i järnvägslagen och järnvägsförordningen i kraft. Bland annat gjordes ändringar i bestämmelserna om säkerhet, godkännanden, tillstånd och avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur.

Den som vid ikraftträdandet hade ett säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen eller ett tillstånd enligt 3 kap. 7 § får fortsätta driften med stöd av dessa till utgången av år 2010. Även de som hade tillstånd den 1 juli 2007 för att driva en järnvägsspåranläggning eller järnvägsspårtrafik (utfärdade enligt järnvägssäkerhetslagen) får fortsätta driften med stöd av dessa till utgången av år 2010. Om ett säkerhetsintyg eller tillstånd omprövas innan utgången av 2010 gäller dock de nya bestämmelserna.

Banverket har tidigare inte behövt ha något tillstånd för att inneha och förvalta järnvägsinfrastruktur. Enlig de nya reglerna ska dock Banverket ha ett säkerhetstillstånd från och med den 1 juli 2008.

Myndighetsföreskrifter

Järnvägsinspektionens och Tågtrafikledningens föreskrifter gäller till dess de upphävs av Transportstyrelsen.

Genom ändringarna i järnvägslagen och järnvägsförordningen den 1 juli 2007 infördes bland annat nya regler om säkerhet. Bestämmelserna innebar att järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska ha ett säkerhetsstyrningssystem för sin verksamhet samt de övriga säkerhetsbestämmelser som behövs för att trygga en säker verksamhet.

Kraven motsvaras i princip av de tidigare bestämmelserna om säkerhetsordning samt om internkontroll genom säkerhetsstyrning. Med anledning av detta har Transportstyrelsen utfärdat föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem med mera för järnvägsföretag (JvSFS 2007:1) respektive för infrastrukturförvaltare (JvSFS 2007:2). De nya reglerna började gälla den 5 september 2007. De som har ett säkerhetsintyg eller ett tillstånd att driva järnvägsspårtrafik som utfärdats före den 1 juli 2007 får dock tillämpa de äldre bestämmelserna om säkerhetsordning och internkontroll fram till dess att deras tillstånd omprövas eller förnyas.

Sedan den 1 juli 2007 gäller även ändrade bestämmelser om godkännanden, som bland annat innebär att järnvägsfordon ska tilldelas en identifikationskod och en innehavarbeteckning. Fordonsinnehavaren är skyldig att märka fordonet med dess identifikationskod. Transportstyrelsen tilldelar en identifikationskod i samband med att ett fordon godkänns för ibruktagande.

Med anledning av de ändrade bestämmelserna har Transportstyrelsen utfärdat nya föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon (JvSFS 2007:7). Enligt dessa ska den som innehar ett fordon som redan är godkänt för ibruktagande och som inte har tilldelats en identifikationskod eller innehavarbeteckning ansöka om detta hos Transportstyrelsen senast den 1 september 2008. Själva märkningen av fordonet ska vara utförd inom sex år från den dag Transportstyrelsen utfärdade koden.

Beslut och ärenden

Ett beslut om att godkänna en järnvägsspåranläggning eller ett järnvägsfordon som har meddelats före järnvägslagens ikraftträdande den 1 juli 2004 gäller till dess att anläggningen eller fordonet därefter byggs om eller moderniseras.

Sådana förelägganden, förbud och andra beslut som har meddelats utifrån bestämmelserna i järnvägssäkerhetslagen och som gäller skyldigheter som inte ändras i sak i den nya lagen, fortsätter att gälla utan att det särskilt behöver förordnas om detta. Detta framgår inte uttryckligen av lagen men följer av allmänna rättsprinciper.

För mål eller ärenden som har inletts före järnvägslagens ikraftträdande den 1 juli 2004 tillämpas äldre materiella bestämmelser. För mål och ärenden som inletts efter den 1 juli 2004 men före den 1 juli 2007 gäller de föreskrifter som var tillämpliga under den perioden. Eventuellt nya regler om hur själva prövningsförfarandet ska gå till, ska emellertid tillämpas direkt även på äldre mål.