Analys av klimat- och miljöeffekter av förändrade kontrollbesiktningsregler för motorfordon

Analys av klimat- och miljöeffekter av förändrade kontrollbesiktningsregler för motorfordon

Regeringen har gett Transportstyrelsen och Naturvårdsverket i uppdrag (N2018/0369204591/MRT) att analysera klimat- och miljöeffekter av nuvarande föreskrifter om kontrollbesiktning jämte annan reglering som rör kontroll av motorfordon. Analysen inkluderar effekterna av förändringarna av föreskrifterna om kontrollbesiktning som trädde i kraft den 20 maj 2018.  

Utgiven 2019-09-30