Omvärldsanalys 2040-2070

Som ett led i sitt arbete att ta fram en färdplan har Arlandarådets kansli vänt sig till Transportstyrelsen med en begäran om att få myndighetens bild av relevanta trender och kommande förändringar för perioden 2040-2070.

Omvärldsanalys 2040-2070

Uppdraget som gavs var att lämna en redogörelse för hur Transportstyrelsen ser på kommande förändringar i samhället, transportsystemet och inom luftfarten. Det kan handla om skeenden avseende teknikutveckling, regelverk, marknadsförändringar etc. Arlandarådets kansli efterfrågade Transportstyrelsens bedömning av vilka trender som kan komma att bli de mest väsentliga och som rådet bör ha i åtanke för perioden 2040 och om möjligt år 2070 samt vilka förändringar som kan skönjas i EU:s transportpolitik och regelutveckling (eller annan regelutveckling på internationell nivå). Dessutom skulle myndigheten lämna en mer detaljerad redogörelse för vad som pågår inom regelutvecklingen på europeisk och internationell nivå.

Rapporten Omvärldsanalys 2040-2070 är Transportstyrelsens svar på detta uppdrag.

Utgiven 2018-09-28