Tillsyn och efterlevnad av de skärpta reglerna för svavelhalt i marint bränsle

Tillsyn och efterlevnad av de skärpta reglerna för svavelhalt i marint bränsle

När svaveldirektivets skärpta regler träder i kraft den 1 januari 2015 sänks den högsta tillåtna svavelhalten i marina bränslen inom svavelkontrollområdena Östersjön, Nordsjön, Engelska kanalen och Nordamerikas kustområden till 0,10 viktprocent. Med anledning av detta fick Transportstyrelsen i juni 2013 i uppdrag av regeringen att beskriva hur en effektiv tillsyn av sjöfartens efterlevnad av de skärpta reglerna ska gå till.

Utgiven 2014-06-01