Geografisk tillgänglighet med flyg - En jämförelse mellan 2020 och 2021

Med utgångspunkt från tidtabellsuppgifter för en utvald dag (i vecka 47 respektive år) har det för de undersökta flygplatserna beräknats hur lång tid det är möjligt att vistas på destinationsorten vid ett dagsbesök.

Geografisk tillgänglighet med flyg - En jämförelse mellan 2020 och 2021

Mer konkret innebär det att en person som reser med första flighten från t ex. Umeå flygplats i avsikt att besöka Amsterdam och återvända med sista flighten hem kan vistas totalt fem timmar i Amsterdam. Däremot, om man från Amsterdam vill göra en förrättning över dagen i Umeå, så var det inte möjligt. Det förra benämns Umeås åtkomlighet till Amsterdam och det senare Umeås tillgänglighet från Amsterdam.

Vistelsetider har beräknats från det att flygplanet landat på ankomstflygplatsen tills det att sista flygplanet avgår. Kriteriet är att man skall vara tillbaka på hemmaflygplatsen senast 24:00 samma dag. Endast vistelsetider på minst fyra timmar har tagits med eftersom det inte anses meningsfullt att genomföra en förrättning med kortare tid till förfogande. För alla svenska flygplatser med linjetrafik har sådana vistelsetider beräknats.

Utgiven 2022-01-14