Prognos 2021-2027, Trafikprognos för svensk luftfart

Prognoser över passagerarantal tas fram för att utgöra underlag för Transportstyrelsens avgiftssättning, men också för att ge omvärlden Transportstyrelsens bedömning av flygtrafikens utveckling på kort och medellång sikt.

Prognos 2021-2027, Trafikprognos för svensk luftfart

Prognoser görs för avresande passagerare i linje- och chartertrafik på de svenska trafikflygplatserna och för den mängd avresande passagerare som ska faktureras för GAS1-avgiften.
Prognosen omfattar perioden 2021–2027.

Utgiven 2021-10-08