Miljöpåverkan från mindre luftfartyg

Miljöpåverkan från mindre luftfartyg

Transportstyrelsen har genomfört projektet Miljöpåverkan från mindre luftfartyg med syftet att bidra till minskad miljöpåverkan från verksamheten med helikoptrar och kolvmotordrivna propellerflygplan, främst vad gäller buller och utsläpp av bly, samtidigt som verksamheten även fortsättningsvis ska kunna fungera och vara säker.

Projektet initierades som en följd av att vi på myndigheten får ta emot ett stort antal frågor och bullerklagomål från allmänheten samt frågor från andra tillsynsmyndigheter om hur verksamheten kan regleras, Ytterligare en anledning till att initiera projektet var regeringens precisering av riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö som anger att användningen av särskilt farliga ämnen, däribland bly, så långt som möjligt ska upphöra. Frågan om hur utsläppen av bly från flygbensin ska kunna minska behöver därför lyftas upp och diskuteras i samråd med berörda aktörer.

Utgiven 2015-06-10