کليه اطلاعات مربوط به گواهينامه رانندگی

– گرفتن گواهينامه رانندگی جالب و پُرمسئوليت و همراه با موارد بسياری است که بايد بخاطر داشت! اين بروشور بشما کمک می کند که با شرايط رسمی اخذ گواهينامه های مختلف آشنا شويد. مخاطب اين بروشور افرادی هستند که می خواهند گواهينامه رانندگی بگيرند و مايلند اطلاعات بيشتری در مورد مقررات مربوط به دارندگان گواهينامه رانندگی کسب کنند.

Utgåva 5

Artikelnummer 100188. Utgiven av Transportstyrelsen och Trafikverket 2014-01-02