Myndighetssamverkan

Transportstyrelsen samverkar med andra myndigheter för att kunna utveckla ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa.

Automatiserad och uppkopplad trafik

Transportstyrelsen bygger upp en arena för nationell myndighetssamverkan på området för automation och uppkoppling inom alla trafikslag. Avsikten är att arbeta för en gemensam målbild och en samlad strategi tillsammans med de myndigheter som påverkas och berörs av utvecklingen.

Läs mer om samverkan för automatiserad och uppkopplad trafik.

Nationell strategi för omställning till fossilfri transportsektor

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Transportstyrelsen med flera myndigheter deltar i arbetet med uppdraget 2016-2017. I uppdraget ingår att ta fram en strategisk plan för omställningen och att samordna arbetet och föra dialog med relevanta aktörer och aktörsgrupper i omställningsarbetet.

Energimyndighetens information om arbetet med Nationell strategi för att ställa om till en fossilfri transportsektor

Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för åtgärder och arbete på alla nivåer i samhället för att nå de svenska miljömålen. Rådet består av chefer för 17 myndigheter, däribland Transportstyrelsen. Myndigheterna har en central roll i genomförandet av åtgärder inom miljöarbetet och är i många fall vägledande för medborgare och näringsliv i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling.

Läs mer om samverkan i Miljömålsrådet.

Transportstyrelsens åtgärdslista 2017 för att bidra till att miljökvalitetsmålen nås.

Översyn av förarutbildningssystemet för personbil

Transportstyrelsen och Trafikverket har inlett ett gemensamt arbete i form av en översyn av hela förarutbildningssystemet för behörighet B. Översynen, som ska innehålla förslag på förändrat system, ska vara klart i år. 

Läs mer om översynen.