Myndighetssamverkan

Transportstyrelsen samverkar med andra myndigheter för att kunna utveckla ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa.

Automatiserad och uppkopplad trafik

Transportstyrelsen bygger upp en arena för nationell myndighetssamverkan på området för automation och uppkoppling inom alla trafikslag. Avsikten är att arbeta för en gemensam målbild och en samlad strategi tillsammans med de myndigheter som påverkas och berörs av utvecklingen.

SOFT - Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Samordningsuppdraget, SOFT, pågår 2016-2019 och Transportstyrelsen deltar i arbetet tillsammans med Trafikanalys, Trafikverket, Naturvårdsverket och Boverket. I uppdraget ingår att ta fram en strategisk plan för omställningen och att samordna arbetet och föra dialog med relevanta aktörer och aktörsgrupper.

Den strategiska planen överlämnades till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) den 28 april 2017. Samordningsuppdraget drivs nu som ett program för att samordna och följa upp de förslag och åtaganden som presenterades i planen.

Läs mer på Energimyndighetens webbsida.

Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för åtgärder och arbete på alla nivåer i samhället för att nå de svenska miljömålen. Rådet består av chefer för 17 myndigheter, däribland Transportstyrelsen. Myndigheterna har en central roll i genomförandet av åtgärder inom miljöarbetet och är i många fall vägledande för medborgare och näringsliv i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling.

Läs mer om samverkan i Miljömålsrådet.

Transportstyrelsens åtgärdslista 2018 för att bidra till att miljökvalitetsmålen nås.

Översyn av förarutbildningssystemet för personbil

Transportstyrelsen och Trafikverket har genomfört en översyn av hela förarutbildningssystemet för behörighet B. Översynen innehåller förslag på ett förändrat system och presenterades den 17 december 2018. 

Läs mer om översynen och ta del av förslaget.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!