Skattens storlek

Storleken på skatten beror på fordonsslag, drivmedel och koldioxidutsläpp eller fordonsslag, drivmedel och skattevikt.

I vissa fall kan även följande ligga till grund för skattens storlek:

  • hemkommun
  • antal axlar på fordonet
  • kopplingsanordning
  • användningssätt.

Personbilar

Personbilar som är av fordonsår 2006 eller senare samt personbilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el och miljöklass hybrid, beskattas utifrån hur mycket koldioxid (CO2) de släpper ut. Fordonsskatten beräknas på utsläppsvärdet vid blandad körning.

 För personbilar som inte uppfyller något av detta beräknas istället skatten utifrån skattevikt.

Lätta lastbilar, lätta bussar och personbilar klass II (husbilar)

Lätta lastbilar, lätta bussar och personbilar klass II (husbilar) som togs i trafik första gången från och med den 1 januari 2011 beskattas utifrån hur mycket koldioxid de släpper ut. Om uppgift om fordonets koldioxidutsläpp saknas, fastställs denna administrativt genom en särskild beräkningsmetod.

De fordon som tagits i trafik före utgången av 2010 beskattas istället utifrån skattevikt.

Motorcyklar

Alla typer av motorcyklar har en skatt på 180 kronor per skatteår.

Släpvagnar

Lätta släpvagnar med en totalvikt på högst 750 kg är inte skattepliktiga. När det gäller släpvagnar med totalvikt på 751 kg och uppåt, hittar du information om hur mycket skatt du ska betala i fordonsskattetabellerna hos Skatteverket.

Tunga fordon, traktorer, motorredskap och släpvagnar

Tunga fordon, traktorer, motorredskap och släpvagnar har viktbaserad fordonsskatt.

Skattevikt

Fordonets skattevikt är den uppgift som används i beräkningen. Vad skattevikten utgörs av varierar beroende på fordonskategorin. För personbilar, traktorer och motorredskap är skattevikten fordonets tjänstevikt. För släpvagnar, lätta lastbilar, lätta bussar och husbilar är skattevikten fordonets totalvikt, det vill säga tjänstevikt + maxlast.

Drivmedel

Följande typer av drivmedel finns registrerade i vägtrafikregistret: Bensin, diesel, alkohol (flera olika), gas (flera olika) samt el. 

Så beräknas den koldioxidbaserade fordonsskatten

Skatteberäkningen för koldioxidbeskattade fordon består av två delar, ett grundbelopp och en koldioxidkomponent. För dieselfordon tillkommer även bränslefaktor och miljötillägg.

Grundbelopp

Ett grundbelopp på 360 kr/år tillkommer alltid.

Koldioxidkomponenten

  • 20 kr/gram CO2 över 117 gram/kilometer vid blandad körning
  • 10 kr/gram CO2 för fordon som kan drivas med alternativa drivmedel (etanol, E85, naturgas eller biogas)

Bränslefaktor

För dieseldrivna fordon ska summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en bränslefaktor om 2,33.

Miljötillägg

För dieseldrivna fordon tillkommer ett miljötillägg:

  • För fordon tagna i trafik före 1 januari 2008 är miljötillägget 500 kronor
  • För fordon tagna i trafik den 1 januari 2008 eller senare är miljötillägget 250 kronor.

Exempel på beräkningar

Antal axlar

Ett fordons axelantal påverkar fordonsskatten. Ett fordon kan ha mellan en och fem hjulaxlar.

Kopplingsanordning

Kopplingsanordningen mellan tunga lastbilar och släp påverkar beskattningen av fordonen. Exempel på kopplingsanordningar är vändskiva, bygel eller kulhandske.

Hemkommun

Boende i ett antal glesbygdskommuner i Sverige får ett avdrag på fordonsskatten för personbilar på 384 kronor per år. Information om vilka kommuner som omfattas finns på Skatteverkets webbplats.

Användningssätt

Fordonsskatten för traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar påverkas också av hur fordonet används. 

Fordonsskatten för lastbilar påverkas av om fordonet är undantaget från vägavgift.

Vanliga frågor

Dela:
Skriv ut