Inget vite för DSBFirst Sverige AB

2011-06-07

Transportstyrelsen har nu fattat ett beslut vad gäller DSBFirst Sverige AB. Efter att järnvägsföretaget inkommit med kompletta handlingar och en handlingsplan beslutar Transportstyrelsen att DSBFirst Sverige inte utdöms att betala vite på 200 000 kronor. Vidare bedömer Transportstyrelsen utifrån de inkomna handlingarna att DSBFirst Sverige AB har ekonomisk förmåga och vidtar därför inga ytterligare åtgärder i nuläget.

De handlingar som inkommit till Transportstyrelsen visar att DSBFirst Sverige AB har brister i sin ekonomi och de resultat bolaget visar har varit negativa.

Dock har DSBFirst Sverige AB för Transportstyrelsen visat en trovärdig handlingsplan hur bolaget ska vända de negativa resultaten och kunna fortsätta bedriva järnvägsverksamhet. Att handlingsplanen genomförs är en förutsättning för att bolaget har ekonomisk förmåga.

Med denna handlingsplan i beaktande anser Transportstyrelsen att DSBFirst Sverige AB idag uppfyller kravet på ekonomisk förmåga enligt järnvägslagen.

Mot bakgrund av detta vidtar inte Transportstyrelsen några ytterligare åtgärder mot DSBFirst Sverige AB i nuläget.

Bakgrund

För att få tillstånd att få köra tåg i Sverige måste ett företag enligt järnvägslagen (3 kap. 2 § (2004:519)) visa upp yrkeskunnande, ekonomisk förmåga och gott anseende.

DSBFirst Sverige AB är ett järnvägsföretag som innehar licens, säkerhetsintyg A och säkerhetsintyg B.

DSBFirst Sverige AB ska enligt 3 kap. 5§ jämvägsförordningen (2004:526) visa att företaget uppfyller kravet på ekonomisk förmåga. Detta innebär att bolaget enligt realistiska antaganden ska kunna uppfylla sina ekonomiska skyldigheter under de 12 närmaste månaderna. 

Den 4 maj 2011 förelades DSBFirst Sverige AB vid vite om 200 000 kronor att senast 21 dagar efter att bolaget tagit del av beslut TSJ 2011-707 inkomma med följande handlingar:

• Årsredovisning avseende räkenskapsår 2010 innehållande en resultaträkning, en balansräkning samt noter och förvaltningsberättelse.
• Resultat- och balansräkning för perioden 1 januari 2011 till 4 maj 2011 eller senare eller en resultat- och balansrapport för perioden 1 januari 2011 till 4 maj 2011 eller senare.
• Förteckning över hur stora bolagets samtliga skulder är den 4 maj 2011 eller senare samt en beskrivning hur dessa skulder ska regleras.

Ovan nämnda handlingar inkom till Transporstyrelsen i rätt tid.

Detta har hänt

Transportstyrelsen begärde den 11 april att DSBFirst Sverige AB skulle inkomma med ekonomiska handlingar senast den 2 maj.
Den 5 maj lade Transportstyrelsen ett nytt föreläggande vid vite om 200 000 kronor mot DSBFirst Sverige AB eftersom alla handlingar inte kommit in.

Kontaktpersoner

Örjan Ellström, chef för sektion järnvägsföretag på Transportstyrelsen: 010- 495 5698

Henrik Olars, pressansvarig väg och järnväg på Transportstyrelsen, 0243- 783 23, henrik.olars@transportstyrelsen.se

 

Till toppen