Klimat och energi

Beräkningar från IMO visade att den internationella sjöfarten stod för
2,7 % av växthusgasutsläppen år 2007. Totalt beräknas sjöfarten stå
för 3,3 % av växthusgasutsläppen år 2007, det vill säga inklusive den nationella sjöfarten. Dessa utsläpp förväntas öka, främst på grund av tillväxt i internationell handel vilket är intimt förknippat med aktiviteten för sjöfarten. Utsläppen från sjöfarten beräknas fortsätta öka kraftigt även om fartygen blir mer effektiva, på grund av tillväxten för sektorn. 

För att minska sjöfarten klimatpåverkan deltar Transportstyrelsen i olika internationella forum.

Kontaktperson: Caroline Petrini
E-post: caroline.petrini@transportstyrelsen.se