Strada – informationssystem för olyckor och skador i trafiken

Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. 

Strada bygger på uppgifter från två källor, polis och sjukvård.

  • Polisen registrerar in vägtrafikolyckor med personskada och denna registrering är rikstäckande i Strada sedan 2003.
  • Alla Sveriges akutsjukhus registrerar uppgifter om personer som sökt vård för en skada i vägtrafikmiljö.

Bättre informationsunderlag från två källor

Genom Strada sammanförs uppgifter från två källor – polis och sjukvård. Det ger ett bättre informationsunderlag som bidrar till större kunskap om trafikskadade. Dels får vi information från Polisen som varit på plats vid olyckstillfället och dels får vi från sjukvården en bra bild av skadegraden genom diagnoser av patienter. Dessutom fångar sjukvården upp många av de oskyddade trafikanterna som Polisen inte får kännedom om - till exempel fotgängare, cyklister och mopedister.

Data från Strada

Strada är ett så kallat GIS-baserat system, vilket innebär att man i hög utsträckning använder sig av ett kartverktyg som nyttjas såväl vid registrering som vid analys av skade- och olycksdata.

Med stöd av informationen i Strada kan bland annat landets väghållare bedriva ett mer effektivt trafiksäkerhetsarbete eftersom de får en tydlig bild över var, när och hur olyckorna sker. Statistiken får man fram genom ett verktyg, "Strada-uttagswebb", som utvecklats för att stödja det regional och lokala trafiksäkerhetsarbetet.

Officiell statistik från polisrapporter

Sedan 2003 baseras den officiella statistiken om vägtrafikskador på den information som finns i Strada. Den baseras enbart på Polisen uppgifter. Den information som fås via sjukvården redovisas i en bilaga om sjukvårdsstatistik.

Under rubriken Bakgrund i vänstermenyn får du en kort historisk tillbakablick samt grunden för Stradas tillkomst.

Läs mer i Strada slutrapport:

STRADA slutrapport