Utveckling av Strada

Nu ska Transportstyrelsens olycksdatabas, Strada, utvecklas. Planen är att en förbättrad databas, som möter användarnas behov, ska kunna börja användas i december 2019. Under 2019 väntas nya regler träda i kraft – regler som innebär att sjukhusen kommer behöva registrera fler olyckor än idag.

En utredning (Ds 2016:20) har lämnat förslag på en ny lag. De nya reglerna kommer troligtvis träda i kraft under 2019. Lagförslaget innebär, om det antas, att Transportstyrelsen ska tillhandahålla en olycksdatabas över olyckor inom transportområdet för trafiksäkerhetsändamål. Begreppet "olyckor inom transportområdet" har valts för att databasen även föreslås omfatta olyckor i fritidssjöfart.

I dag kan endast olyckor på väg rapporteras i Strada och för att klara av att även ta hand om olyckor i fritidssjöfart behöver systemet utvecklas. Förslaget innebär också att alla vårdgivare (akutsjukhus) ska bli skyldiga att rapportera olyckor.

Vi har därför startat ett projekt på Transportstyrelsen för att utveckla den befintliga olycksdatabasen så att den på sikt kan möta nya krav. Vi gör detta arbete parallellt med att arbetet med lag och förordning pågår.

Det här har vi gjort hittills

Sedan våren 2017 har vi kartlagt flödet från att en olycka sker till dess att olyckan är inrapporterad. Genom att dels intervjua våra kunder (användare av Stradadata), dels genomföra en enkät, har vi tagit reda på vilka Stradadata som används samt önskas. En annan målgrupp har varit personer inom polis och sjukvård som förser systemet med indata idag. Vi har även kartlagt andra källor av olycksfallsdata som räddningstjänsten, myndigheten för samhällsskydd och beredskap och SOS. Det sammanställda underlaget från hela kartläggningen ger ett bra behovsunderlag att stå på. En rapport från kartläggningen kommer att publiceras när den är klar.

Under 2018 har vi påbörjat utvecklingen utifrån ett agilt arbetssätt. Den kartläggning som gjordes 2017 sammanställdes och från resultatet av kartläggningen kunde vi identifierade vilka krav vi ska ställa på det nya systemet. Dessa krav prioriteras och våra utvecklare tar sig an dessa krav för att utveckla systemet så som våra användare vill ha det.

Sjukvårdswebben, Poliswebben och uttagswebben har alla påbörjats och referensgrupperna har fått se och testa det första utkastet. Vi fick många bra och utvecklande kommentarer som vi sedan ställde som krav till utvecklarna. Även en inrapporteringsmodell för fritidsbåtsolyckor (sjukvårdswebb) har påbörjats.

Vi har kontakt med departementet för att säkerställa att de krav vi avser att ställa på vårt system, går i linje med de krav som kommer att finnas i lag och förordning. Transportstyrelsen har också fått ett uppdrag att utreda finansieringsprinciper för Strada. Här kan du ta del av utredningen.

Det här pågår nu

Vi är nu inne i genomförande fasen där vi tillsammans med våra utvecklare arbetar med att ta fram nya versioner av samtliga applikationer (webbar). Samtidigt har vi ett nära samarbete med Polisen och deras utveckling av Trafikolycksapp som samtliga poliser i yttre tjänst ska använda vid en trafikolycka.

Det här planerar vi framåt

Under hösten 2019 går vi in i en intensiv fas med att försöka få alla applikationer på plats, rätt flöde och valideringar. Stort fokus kommer också ligga på testning, finjusteringar, dokumentation och planering av utbildningar.

Hör av dig med dina frågor!

Har du frågor med anledning av vårt utvecklingsarbete? Använder du Strada idag och vill föra fram synpunkter på systemet? Skulle du vilja vara med i en referensgrupp? Vi vill gärna ta del av det du har att berätta. Mejla dina synpunkter Stradaolycksstatistik@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!