Polisrapporterad statistik

På de här sidorna redovisar vi nationell och regional olycks- och skadestatistik från polisen. Uppgifter om dödade och svårt skadade för en viss månad redovisar vi den 15:e i nästkommande månad. Dessutom redovisas årsdata för ett antal år bakåt i tiden.

Den preliminära statistiken över dödade kan innehålla personer som avlidit till följd av sjukdom eller till följd av avsiktliga händelser (t.ex. självmord). Dessa utesluts ur den officiella statistiken när dödsorsaken fastställts. Vidare kan antalet öka, om vi i efterhand får kännedom om att en skadad person avlidit inom 30 dagar till följd av olyckan.

Långt ifrån alla olyckor rapporteras

Dödsolyckorna rapporteras så gott som alltid till polisen, medan endast ungefär hälften av de svåra skadefallen rapporteras och ungefär en tredjedel av de lindriga. Bortfallet varierar dessutom med bland annat trafikantkategori, olyckstyp och var den inträffat. Exempelvis är skadade cyklister, särskilt i singelolyckor med lindriga skador, starkt underrepresenterade i den officiella statistiken. Att rapporteringsgraden är så låg beror på att det sällan finns skäl för polisen att utreda om det skett något trafikbrott i samband med olyckan. Rapporteringsgraden kan också variera över tid och mellan olika delar av landet.