Regeringsuppdrag om körprov i undantagsfall vid synfältsdefekter

För några veckor sedan redovisade Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) sitt regeringsuppdrag om att ”utveckla metoderna för att bedöma förutsättningarna för undantag från de medicinska kraven gällande syn för körkort”.

Uppdraget har handlat om att analysera möjligheterna att utveckla metoder för praktiskt körprov, för att kunna bedöma om undantag ska kunna beviljas från de medicinska kraven om synfält och körkort. Rapporten är överlämnad till Regeringskansliet. Det är nu upp till dem att besluta hur de vill gå vidare. Är du intresserad av att läsa vad VTI har kommit fram till, kan du ladda ner rapporten från deras webbplats, www.vti.se.

Har reglerna om körkort och synfältet ändrats till följd av regeringsuppdraget?

Regeringsuppdraget har inte lett till att Transportstyrelsen har ändrat några regler. Det är alltså fortfarande samma synregler som gäller för att du ska få ha ett körkort. Däremot pågår det sedan tidigare ett regelarbete där myndigheten i stort ser över kraven om körkort och synen.

Läs mer om föreskriftsarbete om de medicinska synkraven för innehav av körkort.

 

Frågor och svar

VTI:s regeringsuppdrag har handlat om att analysera möjligheterna att utveckla metoder för praktiskt körprov, för att kunna bedöma om ett undantag från kraven om synfält och körkort kan beviljas. Av uppdragsbeskrivningen framgår att VTI ska utreda förutsättningarna för att utveckla och validera simulatortester och praktiska körprov i inhägnad bana eller i trafik. Ett sådant körprov skulle i vissa fall kunna utgöra ett underlag för att utreda om en person som inte uppfyller synfältskraven ändå på ett säkert sätt kan köra bil och därmed också kan få ett undantag från de medicinska kraven.

Regeringsuppdraget har varit ställt till VTI, men det framgår också av uppdragsbeskrivningen att uppdraget ska genomföras i samarbete med bland annat Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens del i arbetet har varit att genomföra en regelanalys av fyra alternativa processer och metoder som VTI har tagit fram för att bedöma körförmåga i undantagsfall genom körprov. Transportstyrelsens regelanalys ligger som en bilaga till VTI:s rapport.

Att införa möjligheterna till ett körprov är inget som Transportstyrelsen kan genomföra på egen hand. Riksdag och regering behöver fatta beslut om hur de vill gå vidare. Som framgår av VTI:s rapport finns det flera olika delar som också behöver utredas vidare innan ett praktiskt körprov kan bli möjligt.

I vår regelanalys har vi konstaterat att så som reglerna ser ut i Sverige idag, är det inte möjligt att genomföra ett körprov för att visa att man kan köra trafiksäkert. Det krävs ett omfattande utrednings- och regelarbete för att möjliggöra detta. Enligt VTI krävs det också ett fortsatt utredningsarbete för att fastställa vilken metod för körprovet som är mest lämplig.

Det är svårt att jämföra andra länders regler med de regler vi har i Sverige, eftersom att länderna har olika rättssystem. Det är också viktigt att beakta att det kan skilja sig åt mellan länderna hur de genomför dessa körprov och vilka förutsättningarna är för den enskilde att få en möjlighet att genomföra ett körprov. I vissa av länderna utgör till exempel en ögonsjukdom som blir sämre med tiden, hinder för att få genomföra ett körprov.

Transportstyrelsen har inte genomfört några ändringar i reglerna för körkort och synfunktionerna, det är fortfarande samma regler som gäller. Uppgiften i media om felaktiga återkallelser och att flera medborgare kommer att få tillbaka sitt körkort stämmer alltså inte.

Uppgifterna som förekommer i media om att många personer har fått sitt körkort återkallat på grund av att Transportstyrelsen tolkat ett direktiv fel stämmer inte. Transportstyrelsen har inte gjort någon ny tolkning av körkortsdirektivet som föranlett några ändringar vad gäller kraven om synfält och körkort. Det är alltså fortfarande samma regler som gäller.   

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!