De nuvarande reglerna gäller tills dess att de upphör att gälla och ersätts av de nya reglerna. Det är därför fortfarande samma medicinska krav som gäller vid bedömningen av om körkort kan utfärdas fram till den 1 januari 2022 då de nya reglerna träder ikraft.